Baggböle 1:17 och 2:23

Syftet med detaljplanen är att, med hänsyn till omkringliggande landskapsbild, bebyggelse och gårdsstrukturer, skapa planmässiga förutsättningar för bostäder genom att möjliggöra för avstyckning av 19 tomter för villabebyggelse.

Syftet är också att skydda riksintresset för kulturmiljövård samt naturvärden på platsen.

Diarienummer BN-2017/01706

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-11-15. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen anslagen 2019-01-25 – 2019-02-18.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-08-30. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige 2021-01-25, se antagandehandlingar under rubriken Godkännande.

Protokollet anslogs 2021-02-04 på kommunens digitala anslagstavla.

Överklagad plan – Aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades