Skravelsjö 2:15 med flera

Bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Syftet är också att anpassa nya bostäder till landskapsbilden samtidigt som hänsyn visas till rennäring och natur- och kulturvärden.

Detaljplanen ska i huvudsak testa en lokalisering av bostäder i form av småhus men även undersöka möjligheten att lokalisera kommunal service såsom förskola inom de berörda fastigheterna.

Diarienummer BN-2019/00927

Planbesked

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2019-08-21. Protokollet lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan - Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Miljöbedömningen är anslagen från 2021-03-03 till 2021-03-24

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades