Stadsliden 6:6 med flera – Lilljansområdet och campus

Detaljplanen innebär ny bebyggelse på Lilljansberget samt inom campusområdet, ett område som omfattar cirka 40 hektar mark. Totalt möjliggör detaljplanen cirka 1 600 bostäder. Utöver detta tillkommer även lokaler för verksamheter, främst utmed Petrus Laestadius väg.

Diarienummer BN-2016/01581

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla Lilljansberget och del av campusområdet för stadsbebyggelse med blandat innehåll, offentliga rum och parker. Planen syftar även till att säker­ställa lämplig kvartersstruktur och exploateringsgrad. Bebyggelsen ska i första hand innefatta bostäder men även lokaler för verksamheter, byggnader för universitetets behov, företag och service.

Planen syftar också till att bevara och tydliggöra de naturvärden som finns i Lilljansskogen och närmiljön samt att möjliggöra rekreation och friluftsliv.

Ett annat syfte med detaljplanen är att främja hållbart resande. Goda kollektivtrafikförbindelser samt ett väl utbyggt gång- och cykelnät ska säkerställas. Planen ska även säkerställa bevarande av en ekologisk spridningskorridor mellan Stadsliden och Nydala samt dagvattenhantering inom planområdet.

Naturmiljö

Bebyggelsen i västra delen av Lilljansberget kommer att ianspråkta relativt orörd skogsmark. Den kommande exploateringen får till följd att omkring 10 hektar skog försvinner, vilket påverkar arter som trivs här negativt. Lilljans­bergets funktion som revir för skogsmesar och järpe förväntas försämras genom att skogen blir känsligare för yttre störningar och habitatförändringar.

För att begränsa bebyggelsens påverkan placeras bebyggelsen i den västra delen av Lilljansberget vilket medför att den äldre och tätare skogen sparas i hög grad.

För att säkra skogen och spridningskorridoren planläggs de bevarade skogsområdena som naturmark. För att bevara träd och vegetation insprängt i bostadsområdet regleras kvartersmarken med bestämmelsen, befintliga träd samt vegetation ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt inom kvartersmark.

Kommunen har gjort bedömning att planen kan antas medföra betydande miljö­påverkan varav en miljökonsekvens­beskrivning har upprättats. Övriga frågeställningar som har haft betydande inverkan på detaljplanens utformning är dagvattenhantering samt bevarande av befintlig spridningskorridor.

Samrådsmöte 16 september

Du är välkommen till ett öppet samrådsmöte i Universum på campus Umeå 16 september. Drop-in mellan klockan 14–18. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor till olika kompetensområden om planförslaget och dess konsekvenser.

Ta del av planerna i 3D

I kommunens 3D-karta finns planförslaget i 3D. Kartan visar möjliga byggnadsvolymer och hur de förhåller sig till omgivningen.

Öppna 3D-kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-06-20. Protokollet lämnas ut på begäran.

Handlingar till planprogrammet

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-08-24.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2016-10-27 – 2016-11-17.

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-10-04. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/lilljansomradet