Arken 12 med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av centrumskapande verksamheter i bottenplan. Syftet är också att beakta en god stadsbild samt säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.

Diarienummer BN-2014/01522

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2014-12-18.

Protokollsutdrag

Behovsbedömning anslagen 2015-06-29 – 2015-07-20.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på förnyat samråd till och med 2020-09-02. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på Granskning från 2021-06-16 till 2021-08-08.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 8 augusti 2021.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Överklagad plan – Aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen är överklagad 2022-04-20 och överlämnad till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/arken