Stigbygeln 5

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för utökade verksamhets- och kontorsytor för rättsväsendet och kriminalvården.

Planområdet ligger inom gränsen för den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna och ger ett tillskott av centralt belägen verksamhetsyta i ett område som redan i dag innehåller en blandning av verksamheter och bostäder. Närliggande stomlinjer för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägskopplingar medför goda möjligheter att nå plan­området med hållbara färdsätt.

Diarienummer BN-2021/02510

Planbesked – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-12-16.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2023-02-23 till 2023-03-16

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2023-04-26 till 2023-05-17

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast onsdag 17 maj 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskning – Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2023-08-09 till 2023-08-30

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast onsdag 30 augusti 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/stigbygeln5