Röbäck 30:136 – ändring av detaljplan

Syftet är att bekräfta befintliga förhållanden på platsen avseende utnyttjandegrad samt att skapa planmässiga förutsättningar för ändrad fastighetsindelning.

Diarienummer BN-2021/00857

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2019-08-21.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-08-19 till 2021-09-09

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är utställt för samråd 2022-02-23 till 2022-03-16

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Laga kraft - Aktuellt skede

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Detaljplanen har fått laga kraft 2022-05-21.

Sidan publicerades www.umea.se/roback30136