Exempel på detaljplan

Detaljplaner är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Här preciseras översiktsplanens riktlinjer ytterligare i detaljer och på ett bindande sätt. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för såväl enskilda och företag som kommunen och staten. Detaljplanen är juridiskt bindande.

Se exempel på en plankarta:

Plankartan redovisar bland annat

 • tillåten användning
  Vad marken ska användas till, kvartersmark markeras med en färg och en bokstav på kartan, till exempel B för bostäder S för skola och liknande. Allmän platsmark markeras med färg och hela beteckningen i versaler till exempel PARK, GATA mmed mera.
 • byggnaders storlek
  Med en siffra eller bokstav regleras en byggnads storlek, till exempel hur stor och hur hög en byggnad får vara.
 • byggnaders utseende
  En gemen bokstav, följt av en idex-siffra, till exempel f1 reglerar hur något på byggnaden ska se ut, till exempel val av material och färg.
 • värdefull kulturmiljö
  Värdefull kulturmiljö markeras, på plankartan, med en bokstav och ibland även en färg. Värdefull kulturmiljö påverkar dina möjligheter att riva eller bygga om en byggnad.
Sidan publicerades