Exempel på detaljplan

Sidan publicerades

Detaljplaner är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Här preciseras översiktsplanens riktlinjer ytterligare i detaljer och på ett bindande sätt. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för såväl enskilda och företag som kommunen och staten. Detaljplanen är juridiskt bindande.

Se exempel på en plankarta:

Plankartan redovisar bland annat:


Tillåten användning
Vad marken ska användas till, kvartersmark markeras med en färg och en bokstav på kartan, till exempel B för bostäder S för skola och liknande. Allmän platsmark markeras med färg och hela beteckningen i versaler till exempel PARK, GATA mm.

Byggnaders storlek
Med en siffra eller bokstav regleras en byggnads storlek, till exempel hur stor och hur hög en byggnad får vara.


Byggnaders utseende
En gemen bokstav, följt av en idex-siffra tex. f1 reglerar hur något på byggnaden ska se ut, till exempel val av material och färg.


Värdefull kulturmiljö

Värdefull kulturmiljö markeras, på plankartan, med en bokstav och ibland även en färg. Värdefull kulturmiljö påverkar dina möjligheter att riva eller bygga om en byggnad.

Sidan publicerades