Kommunalhuset 3

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus. Syftet är också att bevara gång- och cykelvägen samt aspträdsallén som går genom fastigheten.

Diarienummer BN-2017/01928

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2018-02-14.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen
2018-03-02 – 2018-03-26.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd från 2019-08-23 till 2019-09-13

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanen var på granskning till och med 2020-04-30. Granskningsutlåtande lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Byggnadsnämndens beslut om antagande överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD) 2020-07-03.

MMD upphävde byggnadsnämndens beslut.

Mark- och miljödomstolens dom har fått laga kraft 2021-08-06; detaljplanen för Kommunalhuset 3 med flera är upphävd.

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2023-05-09 till 2023-05-30.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Planförslaget har tidigare antagits av byggnadsnämnden i Umeå kommun men upphävdes av Mark- och miljödomstolen (MMD). Som huvudsakligt skäl till beslutet anger MMD att det minskade dagsljusinsläppet till lägenheterna på Kommunalhuset 1 är att betrakta som en betydande olägenhet. Planförslaget ska nu revideras och gå ut på förnyad granskning.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2023-08-25 till 2023-09-15

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast fredag 15 september 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/kommunalhuset3