Brage 8

Syftet med planarbetet är att inom området pröva planmässiga förutsättningar för parkering, verksamheter och bostäder. Syftet är också utreda förutsättningar för säkerställande av såväl rättigheter som tillgänglighet till Renmarks­bäcken som passerar inom kvarteret.

Diarienummer BN-2015/00307

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2015-06-17.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2016-10-13 – 2016-11-03.

Handlingar

Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-14 att fortsätta plan­läggning av fastigheten Brage 7, numera Brage 8.

Protokollsutdrag

Inriktningsbeslut – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade 2021-04-21 att slopa kravet på 100 publika parkeringsplatser under kvarteret Brage.

Protokollsutdrag

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/brage8