Kostnader

Begäran om planbesked skall göras av den som avser att utföra en åtgärd inom det område som ansökan berör. För detta tar kommunen ut en avgift. Kostnaden för planbeskedet debiteras efter att byggnadsnämnden (BN) har tagit beslut i ärendet. Avgiften debiteras även vid negativt besked.

Då beslut om att påbörja detaljplanearbetet tagits upprättas ett planavtal där kostnaderna fastställs. Kostnaden för planarbetet beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål. Ersättningen tas ut i förskott, om inget annat avtalas. För detaljplan där avtal inte tecknats tas planavgift ut senast vid beslut om lov.

Slutligen tillkommer kostnader för grundkartan och fastighetsförteckningen som lantmäteriet tar fram.

Timersättning plus grundavgift debiteras i ärenden som inte går att definiera. Planer som går på timtaxa debiteras med 1 061 kronor per timme.

Nu gällande taxa gäller för ärenden där planavtal tecknas efter 2021-01-01 samt där planbesked beslutas efter 2021-01-22. Nya beslut av kommunfullmäktige gäller framför vad som redovisas här.

Byggnadsnämndens taxa

Aktuellt

Nu gäller en ny taxa

Från årsskiftet utgår byggnadsnämnden från Sveriges kommuners och regioners modell för hur taxor räknas ut för bland annat bygglov och detaljplaner.

Läs mer om den nya taxan Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades