Kostnader

Begäran om planbesked skall göras av den som avser att utföra en åtgärd inom det område som ansökan berör. För detta tar kommunen ut en avgift. Kostnaden för planbeskedet debiteras efter att byggnadsnämnden (BN) har tagit beslut i ärendet. Avgiften debiteras även vid negativt besked.

Då beslut om att påbörja detaljplanearbetet tagits upprättas ett planavtal där kostnaderna fastställs. Kostnaden för planarbetet beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål. Ersättningen tas ut i förskott, om inget annat avtalas. För detaljplan där avtal inte tecknats tas planavgift ut senast vid beslut om lov.

Slutligen tillkommer kostnader för grundkartan och fastighetsförteckningen som lantmäteriet tar fram.

Timersättning plus grundavgift debiteras i ärenden som inte går att definiera.

Byggnadsnämndens taxa

Sidan publicerades