Överklaga beslut om antagande av detaljplan

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Beslut om antagande kan över­klagas till mark- och miljödomstolen, i enlighet med 13 kap 1 § 2 och 3 pkt, plan- och bygglagen (2010:900) och 43 och 44 §§ förvaltnings­lagen (2017:900).

Vid överklagande till mark- och miljödomstolen lämnas skriftliga synpunkter till byggnadsnämnden. Sista dag att överklaga är dagen då anslaget om antagande tas ner från kommunens digitala anslagstavla, vilket anges i anslaget.

Ange i överklagandet

  • vilket beslut som överklagas (ärendets diarienummer eller paragraf som framgår av beslutet)
  • varför beslutet är felaktigt
  • vilken ändring överklagandet syftar till
  • klagandens namn, postadress och telefonnummer.

Skicka med handlingar eller annat som stödjer överklagandet.

Skicka överklagandet via e-post till planavdelning@umea.se eller per post till

Umeå kommun
Byggnadsnämnden
Planavdelning
901 84 Umeå

Ett ombud får underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Frågor om planprocessen besvaras av Karin Strömberg, koordinator Planavdelning.

Frågor om ärendet besvaras av ansvarig handläggare, via kommunens växel, 090-16 10 00.

Sidan publicerades