Stöcke 24:5

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.

Diarienummer BN-2016/02728

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2017-05-24.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2017-08-11 – 2017-09-01.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen är på samråd från 2020-11-12 till 2020-12-03.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 3 december 2020.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2023-09-12 till 2023-10-03

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/stocke245