Man i varselkläder lyfter ett stort metalliskt rör.

I höstas steg vattennivån i Tvärån. Nu pågår ett utredningsarbete i syfte att hitta en bestående lösning på översvämningsproblematiken.

Åtgärdsutredning kring Tvärån på granskning

Just nu färdigställs analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Tvärån. Den sammanfattar den utredning som bolaget gjort och ska fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översvämningsrisken i Tvärån.

Utredningen bygger på en teoretisk datamodell som i första hand utreder den hydrauliska effekten i vattendraget. Alltså var en simulerad åtgärd i teorin medför att nivån inte stiger vid ett regn av en viss storlek.

Flera åtgärdsförslag har simulerats och resultatet av dessa simuleringar redovisas i den kommande rapporten. Underlaget ska sedan fungera som ett stöd för arbetsgruppen i det inriktningsbeslut som så småningom ska tas.

Ska berätta om nästa steg

- Vi siktar på att vara klara och kunna publicera rapporten på Umeå kommuns webbplats under vecka 10. Då kan vi också närmare berätta om vad som händer härnäst, det vill säga vilka steg som väntar därefter, förklarar Thomas Nordlander, projektledare på Gator och parker.

Åtgärder i vattendrag styrs och samverkar med många olika lagar och kan behöva olika typer av tillstånd och det tar ofta tid.

- Det är många intressenter inblandade och det krävs samsyn och ett välfungerande samarbete för att kunna lösa problemet på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt. Vi är inställda på att processen tar tid, men vi ska göra allt vi kan för att nå ett så bra resultat som över huvud taget möjligt, säger Karin Isaksson, chef på teknik- och fastighetsförvaltningen på Umeå kommun.

Har beviljats stöd från LONA

Projektet har inledningsvis beviljats 190 000 kronor i LONA-bidrag, det vill säga statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Detta för att i utredningsfasen titta på möjligheter till översvämningsytor och våtmarker inom avrinningsområdet.

Sidan publicerades