Effektbedömning trafikprogram

En analys av kommunens trafikprogram visar att mer måste göras för att nå kommunens mål. De åtgärder som redan har beslutats minskar utsläppen av växthusgaser från trafiken men det är inte tillräckligt för att nå målen.

Konsultbolaget Trivector har på uppdrag av Umeå kommun analyserat de effekter som gällande trafikprogram bedöms ge. I uppdraget ingick att göra en grov bedömning av hur stor koldioxidminskning programmen kan bidra till och hur långt det räcker för att nå målen för färdmedelsanvändning i kommunen eller om fler åtgärder är nödvändiga.

Trafikprogrammen ska vara vägledande för hela den kommunala verksamheten och bidra till att skapa samsyn kring frågorna inom kommunen. Följande trafikprogram har analyserats:

  • Cykeltrafikprogram för Umeå
  • Fotgängarprogram för Umeå
  • Godstrafikprogram för Umeå
  • Kollektivtrafikprogram (remissversionen)

Analysen av trafikprogrammen visar att kommunen inte når målet att 65 procent av alla resor ska vara hållbara, det vill säga gång-, cykel-och kollektivtrafikresor, med de åtgärder som finns beslutade, inte ens till 2030.

Trivector bedömer att åtgärderna i programmen, tillsammans med samverkande strategier i översiktsplanen, kan leda till 58 procent hållbart resande till 2030. Till 2025 bedöms andelen vara ungefär 53 procent, vilket kan jämföras med dagens 49 procent. En anledning till att analysen inte visar på en större effekt är att Trivector bedömer att alla åtgärder inte kommer att vara genomförda till 2025.

Trafikprogrammen bidrar med minskade utsläpp i kommunen om 4 kiloton koldioxid och knappt 4 ton kväveoxider per år, beräknat för 2030. När det gäller godsprogrammet har effekten inte kunnat beräknas. Här bör dock finnas en stor potential att skynda på övergången till elektriska fordon och mer fossilfria bränslen.

För att nå målet om 65 procents hållbart resande i tätorten krävs en planering som inte bara förbättrar möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt utan också ännu tydligare minskar bilens konkurrensfördel och stärker arbetet för att förändra vanor och beteenden.

Sidan publicerades