Miljömål och åtgärder

Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå.

Fem fokusområden

Miljömålen är indelade i fem fokusområden som täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhetsmålen. Klicka på fokusområdena för mer information.

Vi ska minska vår klimatpåverkan och vara fossilfria

 • Umeå ska vara klimatneutralt 2040, dvs ha nettonoll* utsläpp av växthusgaser.
 • Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025, dvs ha nettonoll* utsläpp av växthusgaser.
 • Transporternas klimat­ påverkan i Umeå ska minska. Det ska ske genom att drivmedlen är fossilfria år 2030 och att det hållbara resandet ökar.
 • Umeås konsumtionsbaserade klimatpåverkan minskar till 2 ton CO₂-ekvivalent per person till år 2040 och 1 ton till år 2050.

* Nollnetto innebär att summan av utsläpp och upptag av växthusgaser ska vara noll. Mer information på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi värnar naturen och det den ger oss

 • 2025 ska arealen brukad jordbruksmark, betesmark och kärnområden för rennäringen inte ha minskat jämfört med 2019 års nivå.
 • Senast år 2025 erbjuds minst 50 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och bolag.
 • Senast år 2025 erbjuds 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.
 • 2025 har en arbetsmodell för ekosystemtjänster implementerats så att biologisk mångfald bevaras och utvecklas.
 • Senast 2040 sköts alla utpekade natur­ och rekreationsområden efter en mångbruksplan så att deras värden bevaras och tillgängliggörs.
 • 2040 är 100 procent av värdefulla våtmarker fortsatt opåverkade utifrån 2019 nivå.
 • 2025 är andelen av kommunens skogar med klass­ning Naturvård orörd (NO) och Naturvård skötsel (NS) sammanlagt 20 procent och säkerställer en ekologisk funk­tion. Andel skog som brukas med hyggesfria metoder ökar.
 • Senast 2025 har alla grund­skolor tillgång till skolskog och odlingsmöjligheter.

Vi värnar om vattnet som en livsviktig resurs

 • Senast 2040 har alla allmänna och större enskilda vatten­täkter ett gott skydd.
 • Allmänhetens tillgänglighet till kustens strandlinje ska inte minska.
 • 2025 ska minst Sävaråns avrinningsområde ha goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
 • 2027 ska våra yt- och grundvattenförekomster ha god status.

Vi utvecklar en attraktiv och hälsosam kommun med stadigt minskande miljöbelastning

 • År 2025 är andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort.
 • År 2040 är luften i Umeå så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
 • År 2025 är gröna stråk och områden utvecklade i Umeås tät­ orter med nya och befintliga parker och gröna offentliga rum för alla, vilket säkerstäl­ ler god social och ekologisk funktion i staden.
 • År 2025 har Umeås invånare god tillgång och tillgänglighet till parker, torg och rekreationsmiljöer med god ljudmiljö.
 • År 2025 har Umeå byggnader med låg energianvändning och miljöpåverkan.
 • År 2025 ska tillsyn och skydd av kommunens kulturmiljöer ha stärkts och antalet objekt med bristande underhåll ska ha minskats.

Vi minskar förekomsten av ämnen som skadar hälsa eller miljö

 • Andelen upphandlingar med ställda miljökrav om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen ska öka till 2025.
 • Senast år 2025 är alla skolor och förskolor samt övriga kommunala verksamheter som riktar sig till barn och unga i Umeå kemikaliesmarta.
 • Senast år 2025 är förorenade områden med mer än måttlig risk undersökta och vid behov åtgärdade.
 • Senast år 2025 har särskilt farliga kemikalier ersatts eller fasats ut.

Åtgärdsprogram

Just nu pågår arbetet med att ta fram förslag på åtgärder som ska leda till att vi når miljömålen, ett så kallat åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska beslutas av kommunfullmäktige våren 2022. Det är många verksamheter i kommunen som ska vara inblandade när förslagen på åtgärder kommer till och därför är det en komplicerad process som måste få ta tid.

Tidplan för åtgärdsprogrammet

Februari 2020: Miljömålen antas

Kommunfullmäktige antar miljömålen.

Mars 2020: Åtgärdsprogram påbörjas

En arbetsgrupp på kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram.

Augusti 2021: Intern förankring

Arbetsgruppen förbereder åtgärdsprogrammet för samråd genom att förankra arbetet hos kommunens verksamheter.

Augusti 2021: Sammanställning

Här är vi nu: Förslaget till åtgärdsprogram sammanställs för samråd. Under två månader har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samtidigt går förslaget också på remiss till kommunens politiska nämnder och styrelser.

DecemberFebruari 2022: Samråd

Du kan lämna inspel på åtgärdsprogrammet från den 15 december till och med den 28 februari 2022. Information om hur du går tillväga kommer att finnas på den här sidan.

Mars 2022: Ändringar

Arbetsgruppen går igenom synpunkterna och justerar åtgärdsprogrammet

April eller maj 2022: Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om åtgärdsprogrammet ska antas. När beslutet kan tas beror på hur mycket synpunkter som kommer under samrådet.

Juni 2022: Genomförande

En arbetsgrupp påbörjar klimat- och kostnadsanalyser av åtgärderna som har beslutats. Kommunens verksamheter börjar genomföra åtgärderna.

Agenda 2030

Det lokala och globala arbetet för att nå FN:s 17 globala mål för klimat, miljö och hållbarhet kallas Agenda 2030. Under 2018 gjordes en kartläggning och nulägesbeskrivning av Agenda 2030 i Umeå. Den ger både överblick och konkreta exempel på hur vi samverkar för att nå målen.

Läs mer om Agenda 2030 på globalamalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartläggning av arbetet med Agenda 2030 , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ikoner för alla de 17 globala målen för Agenda 2030.

Umeås lokala miljömål utgår ifrån målen för Agenda 2030.

Nationella och regionala miljökvalitetsmål

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden.

Ekologisk hållbar utveckling ska

 • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
 • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
 • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
 • trygga en god hushållning med naturresurserna
 • lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Sidan publicerades