Hand som håller i potatis.

Kommunen stöttar lokal livsmedelsproduktion

Kommunen beviljar medfinansiering till samverkansprojektet Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten. Projektet som leds av Region Västerbotten syftar bland annat till att öka den lokala matproduktionen och därmed både stimulera tillväxt och bidra till miljön.

Umeå kommun beviljar projektet Stärkt livsmedelsnäring 250 000 kronor under 2023, 600 000 kronor per år 2024–2025 samt 350 000 kronor under 2026. Målet med projektet är att öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten. Projektet ska dels stärka regionens och kommunernas kapacitet att utveckla livsmedelssektorn genom företagsbesök och behovs­analyser. Det ska också stärka företagen genom att anordna konkreta arbets- och utvecklingsträffar utifrån utmaningar som identifierats. Det kan röra finansieringslösningar, vägar till företagsutveckling, hur man blir anbudsgivare med mera. Projektet ska arbeta för att öka efterfrågan på närproducerade livsmedel genom att uppmärksamma och informera om lokala livsmedelsproducenter och genom att sprida kunskap om hur andelen närproducerade livsmedel kan öka i de offentliga köken.

– I dag är Umeå kommun och regionen starkt beroende av importerade livsmedel. Genom att stimulera efterfrågan och öka den lokala matproduktionen kan vi både öka sysselsättning och tillväxt, men också bidra till en tryggare livsmedels­försörjning. Projektet leder dessutom till förbättrad miljö genom att vi bibehåller öppna landskap och stimulerar biologisk mångfald, säger Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, Umeå kommun.

En viktig del i projektet är också att bidra till byggandet av långsiktiga strukturer för utveckling av livsmedelsbranschen i Västerbotten, där bland annat tillgång till utbildning är en mycket viktig fråga. Projektet ska involvera kommunerna i hela Västerbotten och projektresurser ska finnas i Umeåregionen, Skellefteåregionen och inlandet kopplade till kommunernas näringslivskontor.

Efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat i offentliga kök, i handeln och i restauranger. Genom förbättrade arbetsmodeller och samverkansstrukturer för utveckling av och kompetensförsörjning till livsmedelssektorn väntas handlingskraften hos alla aktörer öka. Även kommunerna och regionen ska stärka kunskaperna om behov och möjligheter inom livsmedelssektorn och därigenom öka sin kapacitet att stötta sektorn.

– Det här är ett väldigt angeläget projekt för hela regionen eftersom det stimulerar företagen i livsmedelssektorn att förverkliga idéer och att hitta nya affärsmöjligheter, men också för att de får fler långsiktigt stabila mötesplatser. Projektet bidrar även till den regionala innovationsstrategin, där livsmedel är ett prioriterat område för stärkande av vår lokala innovationsförmåga, säger Janet Ågren (S), kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

Sidan publicerades