Skissbild av den nya skolan (Sweco)

Nu byggs den nya skolan i Bullmark

I sommar sätts första spadtaget i jorden för en ny skola i Bullmark. Skolbyggnaden kommer inrymma två förskole­avdelningar, en F3-skola, en matsal, ett produktionskök och dessutom lokaler för hemtjänsten.
– Ett skolbygge är långsiktig satsning på landsbygden från kommunens sida, menar Erik Öhgren, byggprojektledare, Umeå kommun.

Planerna på en ny skola i Bullmark har nu pågått i flera år. Under denna tid har en lång process pågått med såväl detalj­plane­arbete som dialog med boende och verksamma i orten. För att säkerställa ett barnperspektiv har även synpunkter inhämtats från eleverna på Bullmarks befintliga skola. I sommar påbörjas byggarbetet.

Två etapper

Byggprojektet är uppdelat i två etapper, där den första delen handlar om att bygga och färdigställa den nya skolan till senhösten 2021. Därefter påbörjas etapp två där Bullmarks befintliga skola, som funnits sedan 1965, renoveras och verksamhetsanpassas till en mellanstadieskola för årskurs 4–6. I och med detta kommer den nuvarande gymnastiksalen också att rivas och ersättas med en ny och större lokal.

– Tanken är att vi börjar renovera den befintliga skolan i januari 2022, med förhoppning om att vara helt klara till senhösten samma år, förklarar Erik Öhgren, byggprojektledare på Umeå kommun.

Servicen samlas på ett och samma ställe

Den nya skolbyggnadens design är inspirerad av den omkringliggande kulturmiljön i Bullmark och tanken är att den ska spegla en ladugårdsbyggnad. Designen har arbetats fram av arkitekten Nina Bäckström på Sweco. Med cirka 1 800 kvadratmeter inrymmer skolan två förskoleavdelningar, en F–3-skola, en matsal, ett produktionskök och dessutom lokaler för hemtjänsten.

– I och med detta samlas stora delar av kommunens service i Bullmark på ett och samma ställe, menar Erik.

Energisnål byggnad

Förutom att skolans utformning tar hänsyn till kulturmiljön, så finns här också en tydlig ambition om att minimera lokalernas energibehov och därmed minska miljöpåverkan. Skolbyggnaden kommer att utrustas med bergvärmepumpar som drivs genom solceller och tanken är att dessa ska försörja stora delar av energibehovet.

– Geometrin på byggnaden, det vill säga hur byggnaden utformas, kommer också bidra till att skolan blir energisnål, förklarar Erik.

Långsiktig satsning på landsbygden

Det är inte bara i Bullmark som en ny skola byggs på Umeå landsbygd. Parallellt med detta byggs nämligen en ny skola i Sörfors, vilket också kommer åtföljas av att den befintliga skolan renoveras upp.

– Det är roligt att det byggs och görs investeringar på landsbygden. Ett skolbygge är ju en långsiktig satsning från kommunens sida som kan skapa framtidstro hos de boende, konstaterar Erik.

Erik lyfter också fram att byggprojekt på landsbygden karaktäriseras av det stora engagemang som finns bland de som bor och verkar på platsen.

– I de här projekten har jag upplevt ett starkt engagemang bland boende och föreningar, vilket är väldigt positivt.

Mer information

Sidan publicerades