Bild

Tyck till om leaderstrategi för Umeåregionen

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor har arbetat fram ett förslag till lokal utvecklingsstrategi. Strategin ska spegla områdets behov och möjligheter samt fungera som en ansökan om att bilda ett nytt leaderområde. Nu kan du vara med och tycka till om strategin och på så vis riktningen för lokala utvecklingsinitiativ i Umeåregionen.

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans med föreningen URnära och andra aktörer från ideell, privat och offentlig sektor, arbetat fram en lokal utvecklingsstrategi. Strategin ska peka ut vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt. Den lokala utvecklingsstrategin fungerar också som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett leaderområde.

Metod som används i hela Europa

Leader är en metod för lokal utveckling där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar där. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner engagera sig i den lokala utvecklingen och söka stöd för olika utvecklingsprojekt. Ett leaderområde omfattar tätorter upp till 20 000 invånare och verksamheten finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Strategi för Idériket Umeåregionen 2030

I varje leaderområde finns en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin ska visa på områdets behov och möjligheter och om strategin godkänns och prioriteras av Jordbruksverket så är det även denna som styr vilka utvecklingsinsatser som kan sökas pengar för.

Under våren och sommaren har ett intensivt arbete pågått för att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Umeåregionen i syfte att bilda ett leaderområde. Totalt har över 260 personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor engagerats genom digitala dialoger och enkätundersökningar och på så vis bidragit med kunskap om landsbygdernas utvecklingsmöjligheter. Resultatet är ett strategiförslag som nu är ute på remiss till och med den 3 oktober.

Det tänkta leaderområdet utgörs av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år hetat ”Leader URnära”, och före det samlades områdets leaderarbete under namnen ”Stad och Land” och ”Stad och land – hand i hand”. Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030.

Tyck till om strategiförslaget

Alla som bor och verkar i Umeåregionen eller som har intresse av landsbygdsutveckling inom området är välkomna att lämna synpunkter på strategiförslaget senast 3 oktober. Att många får vara med att tycka till om remissen är viktigt för att säkerställa en kraftfull strategi som bidrar till lokal utveckling i ett underifrånperspektiv. Eftersom strategin ska peka ut inom vilka områden som det går att söka stöd för under åren 2023–2030 är det också viktigt att strategin stämmer väl överens med områdets faktiska behov och möjligheter.

Utifrån de inkomna synpunkterna kommer ett bearbetat förslag till lokal utvecklingsstrategi skickas till Jordbruksverket senast 15 oktober, i samband med ansökan om att bilda ett leaderområde. Om Jordbruksverket godkänner och prioriterar strategin kommer ett kompletteringsarbete pågå från och med hösten 2021 och under hela 2022. Den nya programperioden startar i januari 2023 och det är först då det blir möjligt att ansöka om utvecklingsprojekt via Idériket Umeåregionen 2030.

Ta del av strategiförslaget, lämna synpunkter och håll dig uppdaterad om det fortsatta leaderarbetet på Idériket Umeåregionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades