Bild

Foto: Visit Umeå

Utveckla din by med kommunens landsbygdsstöd

De senaste fyra åren har ett 50-tal projekt på landsbygden tilldelats kommunens landsbygdsstöd, totalt nästan 1,3 miljoner kronor. Projekten har handlat om allt från satsningar på friluftsliv, mötesplatser och sociala aktiviteter, till förstudier och byaplaner för bygdens framtida utveckling. Under 2021 fick 14 projekt landsbygdsstöd. Din förening kan söka pengar under 2022.

Har din förening en idé för hur er by kan bli en ännu bättre plats att bo på? Vill ni ordna aktiviteter, stora som små, för att öka byns gemenskap och attraktivitet? Tveka inte att söka kommunens landsbygdsstöd. Det går att söka upp till 35 000 kronor per projekt och stödet söks löpande under hela 2022. Läs också mer om landsbygdsstödet och hur det användes i fjol i en årsrapport för 2021.

Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd) är ett av kommunens föreningsbidrag som föreningar och organisationer på landsbygden kan söka för att jobba med idéer, initiativ och satsningar som skapar nytta i bygden och bidrar till lokal utveckling. Stödet har funnits sedan 2018 och kom till som en kompensation när det inte längre gick att söka pengar från det leaderområde som Umeå var en del av. Sedan dess har landsbygdsstödet haft en budget på 382 000 kronor per år och kunnat sökas av föreningar och andra icke-vinstdrivna aktörer på Umeå landsbygd.

Färre ansökningar under pandemin

År 2021 tilldelades 14 projekt landsbygdsstödet, en ökning med fem projekt från år 2020. Det är dock betydligt lägre än år 2019 då hela 23 projekt beviljades. Minskningen de här två åren 2020–2021 beror troligen framför allt på corona­pandemin som gjort det svårt att bedriva föreningsverksamhet och arrangera sociala aktiviteter. I många föreningar på landsbygden finns dessutom medlemmar och målgrupper som är riskgrupper för coronaviruset, vilket försvårar ännu mer. Trots detta har förutsättningarna för projektarbeten varit något bättre under 2021 då många restriktioner lättnade, vilket alltså avspeglades i att fler ansökningar kom in.

Aktiviteter som stärker den lokala platsen

Större delen av projekten under 2021 har handlat om att främja friluftslivet och att skapa mötesplatser och sociala aktiviteter i bygden. Tre projekt syftade till att stärka den marina besöksnäringen; genom en ny gästbrygga och båtnerläggningsramp i Täfteå småbåtshamn, samt en ny välmarkerad båtled mellan ön Bjuren och Skeppsvik. Två projekt i Flurkmark och Rödåbygden handlade om att ta fram så kallade byaplaner, ett sätt för boende och verksamma att gemensamt visa hur önskemålen för den framtida utvecklingen i byn ser ut.

Projekt som utmärkte sig lite extra under 2021 var bland annat föreningen Ungdomslyftet i Gravmark som under sommaren ordnade fotoutställning och dans på Café Storudden. På Holmön genomförde Holmöns bygdebolag ett projekt som syftade till att göra öns prästgård mer tillgänglig för boende och besökare, bland annat genom ett digitalt kodlåssystem. Ett annat projekt som tog tydligt avstamp ur en av coronapandemins många konsekvenser var föreningen SPF Umeå Norra, som byggde en boulebana vid Tavelsjö kyrka som ett sätt att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

50 landsbygdsprojekt åren 2018–2021

Sedan landsbygdsstödet infördes år 2018 har nästan 50 projekt beviljats landsbygdsstödet, vilket motsvarar cirka 1,3 miljoner kronor. Många av dessa har, likt projekten under 2021, handlat om satsningar på friluftslivet, att tillgängliggöra och skapa nya mötesplatser, att arrangera sociala aktiviteter i byn och att arbeta med förstudier eller byaplaner med sikte på bygdens framtida utveckling. Många projekt har också handlat om att synliggöra och förbättra lokala besöksmål. Gemensamt för alla projekt är att dom på olika sätt bidragit till att skapa trivsel, framtidstro, gemenskap och attraktivitet i byarna.

Den geografiska spridningen bland projektsökanden har varit stor, även om det finns områden och orter där inga ansökningar gjorts under hela stödperioden. Det handlar framför allt om de nordligaste delarna av kommunen, samt ett par större vita fläckar i kommunens södra delar.

Ett uppskattat stöd som ger ringar på vattnet

Under de fyra år som landsbygdsstödet funnits har det varit mycket uppskattat bland de sökande. Många har lyft fram det positiva i att stödet är enkelt att söka och att det därför passar många, oavsett tidigare erfarenheter av projektarbete. Stödet bidrar också till att stärka motivationen och engagemanget hos aktörer på landsbygden, vilket är värdefullt då den ideella arbetsinsatsen oftast är mycket stor på landsbygden. Landsbygdsstödet rymmer både större och mindre satsningar, och projektaktiviteterna skapar många gånger ringar på vattnet med fler idéer och stärkt självförtroende i föreningarna.

Sidan publicerades