Bild

Var med och forma Umeåregionens landsbygder genom digitala enkäter

Umeåregionens kommuner satsar på att bilda ett leaderområde tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor. Leader är en metod för lokal utveckling och innebär att föreningar, företagare och organisationer kan söka stöd för lokala utvecklingsprojekt. Med hjälp av två digitala enkäter efterfrågas nu kunskap från privat, ideell och offentlig sektor om vilka frågor som är viktiga för utvecklingen av Umeåregionens landsbygder. Var med och bidra med dina viktiga perspektiv!

Kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor satsar nu på att bilda ett leaderområde. Leader är en metod för landsbygdsutveckling som finns i hela Europa och som grundar sig i tanken att lokal utveckling bäst genomförs av de som bor och verkar på en plats. Därför bygger leadermetoden på att ideella, privata och offentliga aktörer samverkar tillsammans inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Genom ett leaderområde kan föreningar, företagare och organisationer söka stöd för att jobba med utvecklingsprojekt som bidrar till lokal utveckling.

En utvecklingsstrategi för Umeåregionen

En viktig del i bildandet av ett leaderområde är framtagandet av en gemensam utvecklingsstrategi. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och öka attraktiviteten och konkurrenskraften i det tänkta leaderområdet.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skriva fram en utvecklingsstrategi för Umeåregionen och därmed ansöka om att bilda ett leaderområde för kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Under maj månad har fyra digitala workshops genomförts där över 100 engagerade deltagare, såväl föreningar, företagare som organisationer och myndigheter, framfört sina inspel kring utvecklingen av Umeåregionens landsbygder. Resultatet av dessa workshops kommer att sammanställas till en analys som visar vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som finns i just Umeåregionen. Denna analys kommer sedan utgöra grunden för Umeåregionens utvecklingsstrategi.

Bidra med lokal kunskap genom digitala enkäter

Som ett sätt att komplettera de digitala workshoparna och samla in ännu fler tankar och idéer om utvecklingen av Umeåregionens landsbygder, så finns nu två digitala enkäter. En av enkäterna är särskilt riktad till personer under 25 år, detta eftersom denna målgrupp var underrepresenterad under de digitala workshoparna. På så vis blir det extra viktigt att möjliggöra för fler unga röster att tycka till om Umeåregionens framtida utveckling. Den andra enkäten är generell och riktad till alla som vill vara med och bidra med sina perspektiv om vilka frågor som är viktiga för våra landsbygders framtid. Enkäten bygger på de inspel som redan inkommit under de digitala workshoparna.

Både du som är under 25 år, du som missade dessa workshops eller du som deltog i en workshop men som har fler tankar och idéer är mer än välkommen att besvara enkäterna. Båda enkäter är öppna till 4 juli.

Sprid gärna enkäterna till fler som vill bidra med sina synpunkter!

Digital enkät: Leader i Umeåregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital enkät för unga: Leader i Umeåregionen (för personer under 25 år)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyfiken på Leader?

Läs mer om Leader i Umeåregionenöppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades