Översiktsplan och program för Umeå landsbygd

I augusti 2018 antogs en ny översiktsplanedel och ett tillhörande program för Umeå landsbygd. Framtagandet genomfördes med omfattande dialogprocesser såväl externt som internt.

Den externa processen planerades och genomfördes tillsammans med Bygderådet Umeå, för att involvera boende och verksamma på Umeå landsbygd på bästa sätt. Diskussioner fördes även med externa aktörer som universiteten, Länsstyrelsen och andra organisationer. Internt tillsattes en bred arbetsgrupp från olika kommunala verksamheter som övergripande planering, fritid, skola, socialtjänst, näringsliv, turism, med flera.

Tematiskt tillägg för landsbygden

Översiktsplanedelen, Tematiskt tillägg för landsbygden, anger kommunens målsättningar för landsbygdsutveckling. Här redovisas också planförutsättningar för exempelvis grönstruktur, värdefull och känslig natur, naturresurser som jord- och skogsbruk samt bl.a. berg och grus. Översiktsplanedelen behandlar ett stort antal områden och resurser som bidrar stärkande till en utvecklad landsbygd.

Program för hållbar landsbygdsutveckling

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun konkretiserar översiktsplanedelens målsättningar genom förslag på åtgärder och initiativ. Programmet visar på övergripande strategier och hur kommunen generellt ska arbeta för en hållbar utveckling landsbygdsutveckling. Fokus ligger på vad kommunen kan genomföra internt och hur kommunen kan ta initiativ externt, framförallt kring samordning och samverkan. Programmet ger även exempel på vilka insatser och samarbeten som andra aktörer kan göra inom en rad områden för att nå målen om hållbar landsbygdsutveckling. Programmet är indelat i olika teman - dessa teman går in i varandra och är ömsesidigt stärkande.

Övergripande målsättning:
Umeå landsbygd är en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus.

Fem tematiska målområden:

  • Attraktiva livsmiljöer genom hållbar bebyggelsestruktur
  • Utveckla och stärka det lokala näringslivet
  • Väl fungerande offentlig service
  • Hållbart resande och förbättrade kommunikationer
  • Aktiv lokal utveckling
Sidan publicerades