Plan för kommersiell service

Som en del i genomförandet av Program för hållbar landsbygdsutveckling, antogs i juni år 2019 Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd. Planen är ett verktyg i det långsiktiga arbetet med kommersiell serviceutveckling på landsbygden och syftar till att öka handlingsberedskapen i frågor kring kommersiell service. Den ger dessutom tydliga förutsättningar för stödberättigande myndigheter att besluta om ekonomiska stöd till kommunens lanthandlare och annan kommersiell service.

Plan för kommersiell service syftar också till att öka kunskapen om den betydelse som dagligvarubutiker och annan kommersiell service har för Umeås landsbygd och kommunen i stort.

Övergripande målsättningar med serviceplanen:

  • Att stärka utvecklingen av dagligvarubutiker och annan kommersiell service på Umeå landsbygd
  • Att Länsstyrelsen och andra stödberättigande myndigheter har fullgott underlag för beviljande av stöd inom kommersiell service för Umeå landsbygd
  • Att kunskapen om betydelsen av kommersiell service på Umeå landsbygd höjs och stärks, internt så väl som externt

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Länets regionala serviceprogram (RSP) är ett styrande dokument för prioritering av resurser och insatser inom kommersiell och offentlig service i Västerbotten. Det övergripande målet med programmet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka i alla delar av länet genom att främja en tillfredsställande servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. Varje år utformas en tillhörande handlingsplan med konkreta insatser och aktiviteter för servicen i länet. 

Regionn Västerbotten är ansvarig myndighet för det regionala serviceprogrammet.

Sidan publicerades