En färgglad illustration som visar en stadsmiljö med byggnader, människor, träd, transportmedel, vägar och byggkranar

Steg 2: Framtidsspaning

Att göra en så öppen och klarsynt framtidsspaning som möjligt är viktigt för att projektet ska lyckas, erbjuda en stabil grund i ett annars diffust fält. Utmaningen med att uttala sig om framtiden är att det inte finns någon absolut sanning. I projektet har vi hittat ett sätt att göra en så objektiv analys av troliga framtida trender som möjligt.

Input

  • Problembeskrivning

Vad

Vi utforskade begreppet Framtidssäkring. Vi ställde oss frågan vad det innebär i praktiken vid framtagandet av en detaljplan. En grundläggande fråga innan arbetet växlas upp är ”säkra för vad?” Vi började med att spana efter stora övergripande trender inom mobilitet. Kriterierna för att en trend ska anses betydelsefull är att de ska:

  • Vara så länge att de har mer bestående påverkan
  • Ha tydliga drivkrafter som kan antas fortskrida
  • Ha en potentiellt betydelsefull inverkan på hur vi förflyttar oss
  • Påverka hur stad och transportsystem planeras

Det blev tidigt uppenbart att när det gäller framtidsspaning så behövde vi hantera bias. Det betyder att de svar vi hittar i forskning och tillgänglig litteratur alltid färgas av ett mänskligt behov av att bekräfta personliga preferenser, intressen och erfarenheter. För att hantera denna risk för bias gav vi två konsultteam i uppdrag att oberoende av varandra undersöka de frågeställningar vi ville besvara. Under en månad studerade de existerande litteratur och sammanställde sina insikter i var sin rapport. Vi gjorde sedan en tematisk analys av dessa två rapporter och identifierade överlappande trender. De trender som de båda teamen pekat ut blev sedan de variabler vi tog fasta på i det fortsatta arbetet.

Output

  • Två framtidsspaningar i rapportformat.
  • Tematisk analys av överlappande insikter.

Tips

  • Att genomföra en framtidsspaning med hjälp av två oberoende leverantörer är ett kraftfullt sätt att hantera risk för bekräftelsebias. Det skapar en stabil grund i frågor som annars präglas av osäkerhet.
  • För att hålla nere kostnaden avgränsas uppdraget tydligt. Den interna arbetsgruppen ska ha möjlighet att arbeta vidare från leveransen.
  • Redan i förväg måste beställare acceptera att det finns en sannolikhet att de två separata leveranserna rapporterar om samma trender. Det kan uppfattas som en suboptimering av projektbudget. Viktigt här är dock att redan innan kommunicera att detta utgör en premie för att säkerställa utfallets tillförlitlighet.

Framtidssäkring – ett begrepp med många nyanser

Begreppet framtidssäkring förekommer i olika sammanhang och kan ha flera betydelser. Det beror på att begreppet i sig rymmer flera perspektiv. Ofta används framtidssäkring synonymt med en markanvändning som för det första bevarar framtida handlingsfrihet och för det andra skapar förutsättningar för lösningar på såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Dessa två aspekter utgör grunden den rumsliga dimensionen av framtidssäkring, det vill säga vad vi planerar för. I sin enklaste form exemplifieras den rumsliga dimensionen av olika typer av reservat, men även multifunktionell användning och medveten dimensionering. Denna dimension, har vi funnit, kan sedan brytas ned i flera aspekter som hanterar olika delar av planeringsuppgiften och slutligen den fysiska miljön. Dessa handlar om att dels minska utfall som inte är önskvärda genom att medvetet reglera sådant som ses innebära övervägande negativ inverkan och skapa goda förutsättningar för önskvärda lösningar. Vidare handlar det om att skapa möjligheter för de utfall som för oss i rätt riktning. Det görs genom att förse de möjligheter och goda lösningar vi känner till med ett bra utgångsläge - samtidigt som vi bibehåller ett handlingsutrymme för lösningar som vi ännu inte är medvetna om.

Under arbetets gång har vi dessutom funnit att det är viktigt att förstå en tredje aspekt av framtidssäkring. Det är de strukturer i organisationen som skapar grundläggande förutsättningar för utvecklingsarbetet – arbetssätt och processer samt organisation av såväl projekt som förvaltning. Projektet har på olika sätt hanterat samtliga av dessa tre.

Vinnova logotype
Sidan publicerades