En färgglad illustration som visar en stadsmiljö med byggnader, människor, träd, transportmedel, vägar och byggkranar

Steg 3: Scenarioplanering

Att vara redo för framtiden och planera för att människors beteenden förändras och teknik utvecklas kräver att vi planerar för flera olika scenarier. Utifrån vårt perspektiv på begreppet framtidssäkring följer en avvägning mellan måluppfyllelse och flexibilitet. Ett viktigt vägval är därför i vilken grad vi bör styra mot ett önskat scenario, respektive hur mycket utrymme det ska skapas för handlingsfrihet.

Input

 • Sammanställd trendspaning

Vad

Eftersom det finns en oförutsägbarhet kring framtida trender behöver vi ta hänsyn till flera möjliga scenarier. Vissa trender kommer att förverkligas, i sin helhet eller till delar, medan andra inte kommer att få genomslag. Hur påverkar de olika trenderna varandra? Vilken kombination av utfall är mest respektive minst önskvärd? Vad kan vi göra i detaljplanen och i övriga planeringsinstrument – för att styra utvecklingen och skapa handlingsfrihet?

Med utgångspunkt i befintliga, eller särskilt framtagna, mål med bäring på mobilitet för det aktuella området görs ett urval av kombinationer av trender som sedan beskrivs ur flera aspekter. Med dessa konsekvensbeskrivningar som underlag görs en bedömning av måluppfyllelse för varje scenario för respektive mål. Därefter går det att kartlägga möjliga åtgärder. Det utgör ett underlag för att skapa goda lösningar, handlingsfrihet samt begränsa möjliga icke-önskvärda effekter.

Fyrfältsmatriser för att hantera ytterligheter

Vår process hanterade inledningsvis 16 ytterligheter. Vi arbetade i fyra grupper och ställde upp scenarier i fyra olika fyrfältsmatriser á fyra ytterligheter vardera. Fyrfältarna beskriver varje scenario översiktligt. Genom en urvalsprocess grundad på målformuleringar för mobilitet filtrerades fyra önskvärda utfall fram. Det här var alltså scenarier som på olika sätt bidrog till måluppfyllelse.

Fyrfältsmatris för scenarion

Fyrfältsmatris för scenarion

Respektive grupp fick därmed möjligheten att arbeta in delar av övriga scenarion i sitt slutgiltiga syntesscenario. I ett sista skede kartlade respektive grupp möjligheter att styra mot deras mest önskvärda scenario. Det innebar att de fick reflektera kring både åtgärder och styrmedel. Detta möjliggjordes av ett brett deltagande i fyra olika grupper över loppet av totalt tre halvdagar. Överlag gav detta tillvägagångssätt en bred bas. Nackdelen med ett inkluderande upplägg är att det inte ger utrymme för djupare analys och beskrivningar av dessa scenarion.

Fyrfältsdiagram som redogör för hur ambitionsnivån i arbetet viktas.

Fyrfältsdiagram som redogör för hur ambitionsnivån i arbetet viktas.

Det är viktigt att lägga ambitionsnivån rätt. Trösklarna för att komma igång blir annars lätt alldeles för höga. Processen är anpassningsbar utifrån ambitionsnivå och vilka resurser som finns tillgängliga. Gör ett vägval utifrån de förutsättningar ni har just nu.

Output

 • Beskrivning av fyra önskvärda scenarion kopplade till mobilitetstrender
 • Åtgärdsbank med förslag till styrmöjligheter
 • Rapport med metodbeskrivning

Tips

 • Ställ upp scenarion i fyrfältsmatriser och jobba med dem gruppvis. Det är en bra kompromiss mellan bredd och djup.
 • Grupperna bör få tillgång till ett ramverk som vägleder innehållet i beskrivningen av varje scenario. Detta ökar jämförbarheten mellan gruppernas beskrivningar.
 • Att göra urvalet av de scenarion som går vidare i helgrupp gör att vägvalen blir förankrade. Om det finns tid och möjlighet att involvera fler skapar det ett mervärde.
 • Att utrycka måluppfyllelse i siffror är svårt eftersom vi då riskerar godtyckliga avvägningar. Skillnaden mellan en 8:a och en 9:a kan till exempel vara svår att definiera. Ett bra sätt att hantera det är att använda sig av rangordning hur väl målen uppnåtts från bäst till sämst.
 • Grad av måluppfyllelse gjordes i vårt fall likaviktad. Här finns dock möjligheten att fördjupa sig genom att vikta målområden olika efter det aktuella områdets behov.
 • Valet av antal slutgiltiga scenarion utgör en avvägning mellan styrning mot måluppfyllelse och handlingsfrihet. Gör ett medvetet val kring om ni ska styra mot måluppfyllelse av det scenario ni anser vara bäst eller om ni vill prioritera största möjliga handlingsfrihet.
 • Det viktigt att i möjligaste mån möjliggöra för samma deltagare att vara med vid samtliga tillfällen för att skapa kontinuitet och förståelse för slutprodukten. Ett sätt att uppnå det är att fördela processen över färre tillfällen men då med mer tid per gång.
 • Ett sätt att spara tid är att en del av jobbet görs av en mindre, intern arbetsgrupp. Den interna arbetsgruppen kan till exempel göra den första rundan av beskrivning och urval av scenarion.
 • Överväg om övningen även bör göras av fler än tjänstepersoner – politiker och allmänhet.


Logotyp Vinnova.
Sidan publicerades