En färgglad illustration som visar en stadsmiljö med byggnader, människor, träd, transportmedel, vägar och byggkranar

Steg 4: Idékoncept för framtidssäkring

I alla projekt finns delar av detaljplanen som är särskilt avgörande för helheten. I vårt fall blev det tydligt att de nya broar som ska byggas kommer att vara avgörande för hur väl vi lyckas framtidssäkra stadsdelen. Broarnas särskilda roll beror på två faktum; för det första att de är en statisk infrastruktur med lång livslängd och för det andra att de kommer att vara av särskild betydelse för boende, verksamma och besökandes rörelsemönster.

Input

 • Framtidsspaning
 • Målformuleringar
 • Scenarioanalys

Vad

Detaljplanen ska endast reglera sådant som är nödvändigt. Det går att med relativt enkla medel bibehålla en handlingsfrihet – exempelvis generellt hållna planbestämmelser och en något tilltagen bredd för reserverad mark där broarna landar. Broarna definieras snarare i projekteringsskedet och här fanns en möjlighet att i ett tidigt skede ge en idéinjektion i det arbetet.

Vi definierade vilka frågeställningar som behövde besvaras för att planera för broarna. Ett alternativ hade varit att upphandla en designprocess som i dialog med oss som beställare skulle ta fram förslag. Vi valde dock i stället att upphandla parallella uppdrag. Det vill säga vi valde två leverantörer som oberoende av varandra tog fram förslag på lösningar. Det är ett upplägg som per definition öppnar för att fler kompetenser integreras i arbetet. På så sätt skapar vi förutsättningar för att koncepten täcker bredare perspektiv och förslag på lösningar som vi inte tänkt på tidigare. Detta är även ett sätt att hantera risken med att egna föreställningar bekräftas.

Output

 • Två förslag (inklusive rapport och visualisering) till utformning
 • Dimensionering
 • Utrymmesallokering
 • Funktioner och materialval
 • Ett förslag på en process för att säkra långsiktighet

Tips

 • Parallella uppdrag för att ta fram idékoncept kan ge värdefull information. Vi upplevde att vi fick bra utväxling på de resurser vi la ner i det här steget.
 • Själva upphandlingsprocessen ger möjlighet att styra processen och utfallet. I detta fall premierades ett brett spektrum av expertis som samarbetar för att komma med ett nyanserat och avvägt förslag. En insikt är att om verklig innovationshöjd förväntas av uppdraget kan möjligheten att ställa höga krav på exempelvis antal referensprojekt vara begränsad. Det kan vara önskvärt att uppmuntra till samarbete mellan olika typer av aktörer för att främja nya lösningar. Detta kan dock tänkas kräva längre anbudstid.
 • Ta ställning tidigt i processen gällande vilken grad av styrning från er som uppdragsgivare som är lämplig. Är syftet att generera nya förslag och idéer är hög grad av styrning inte alltid optimalt. Samtidigt måste möjligheten att implementera dessa i fortsatt process säkras.
 • Storleken på uppdraget påverkar detaljeringsgraden; en högre budget kräver fler detaljer. Detta är inte alltid en fördel då detaljerade förslag kan tas för ”färdiga” förslag. Vad är ändamålsenligt för er?
 • Avgör redan innan uppdraget startas huruvida avsikten är att redovisade koncept ska användas i sin helhet eller ses som en palett av fristående lösningar, som kan sammanställas i en idébank. Om de ska användas i sin helhet kan de tänkas utvärderas enligt de utmaningar eller mål som satts upp som en del av uppdrags­beskrivningen.

Vinnova logotype
Sidan publicerades