Holmsund, kvarteret Tallkronan

Planer för området

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken.

Tanken med planen är att bygga ett nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Den bebyggelse man planerat inom detta planområde ska till huvudsak vara fristående småhus, men det kommer även att bildas tomter för lägenhetshus samt radhus.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 2019-04-01. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2019-06-25 att avslå inkommet överklagande.

Handläggning och utbyggnad av det nya kvarteret pågår med de kommunala funktionerna som ska till först, så som kvartersgata, vatten/avlopp/bredband etc. Detta kommer att pågå under hösten/våren 2020/2021. Färdigställandet är helt beroende på om tidsplanen kan hållas.

Marktilldelning

Markanvisning för kvarteret beslutades i februari 2021. Umeå kommun har tecknat avtal gällande:

Sammanbyggda småhus med Vidden Bostad AB.

Flerbostadshus med Riksbyggen ekonomiska förening.

Övrig information

Markanvisningsförfrågan skickades till alla företag som på förhand anmält intresse för bostadsbyggande i Umeå kommun.

Sidan publicerades