Holmsund, kvarteret Tallkronan

Planer för området

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken.

Tanken med planen är att bygga ett nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Den bebyggelse man planerat inom detta planområde ska till huvudsak vara fristående småhus, men det kommer även att bildas tomter för lägenhetshus samt radhus.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 2019-04-01, detta efter att Mark- och miljööverdomstolen 2019-06-25 beslutade att avslå inkommet överklagande.

Utbyggnad av det nya kvarteret pågår. Kvartersgatan, vatten, avlopp och bredband är färdigbyggt.

Marktilldelning

Markanvisning gällande byggrätter till företag beslutades av kommunstyrelsen i februari 2021.
Umeå kommun har tecknat följande avtal:
Sammanbyggda småhus med Vidden Bostad AB.
Flerbostadshus med Riksbyggen ekonomiska förening.

6st villatomter fördelades till privatpersoner i april 2021.

Färdigställandet av bostäder är helt beroende på om exploatörerna och privatpersonerna kan hålla
den tidsplan som är satt.

Sidan publicerades