Holmsund, Holmsund, Djupsundsudden

Ingen planläggning pågår för området i dag.

Detta har hänt i kommunens sökta detaljplan för Djupsundsudden:

  • I slutet av 2014 sökte Umeå kommun, Mark och exploatering, om startbesked gällande detaljplaneläggning av obebyggd mark vid Djupsundsudden. Avsikten är att komplettera befintlig bebyggelse och möjliggöra för ytterligare småhusbebyggelse. Detaljplanearbetet lades dock på is då en pågående utredning av Umeå hamn precis pågick.
  • Byggnadsnämnden gav nytt startbesked 2019-06-19 där planläggning av området beräknas kunna återupptas under andra kvartalet 2020. Planen innebär dock en hel del utmaningar och arbetet kan också därför dra ut på tiden ytterligare. Meningen är dock att nära samråd ska ske med grannar och berörda under arbetets gång.
  • 2020-12-16 beslutade Byggnadsnämnden att avsluta arbetet med detaljplanen på Djupsundsudden.
    Skälet till beslutet är att det bedöms behövas ett större antal bostadsenheter än vad som är aktuellt för att nå rimliga förutsättningar, främst gällande VA-lösningar. En ny fördjupad översiktsplan för Holmsund-Obbola ska dock påbörjas och ska pröva möjligheten till fler bostadsenheter, beroende på vad arbetet resulterar i kan själva detalj­plane­arbetet komma att återupptas igen. Men i dagsläget pågår alltså ingen planering för området och ingen tidplan finns.
Sidan publicerades