Flygfoto över tomterna på Virkesvägen i Hörnefors. Tomterna markerade med röd linje.

Hörnefors, Virkesvägen

På Västermalm finns sedan länge en antagen detaljplan från 1982 för fortsatt utbyggnad av småhus i Hörnefors. Utbyggnad har skett i etapper och nu fortsätter kommunen med detta kvarter norr om förskolan Paletten med infart från Långedsvägen. Här finns nu totalt 21 stycken tomter för ny bebyggelse.

Kvartersgatan byggdes 2018/2019 och ska kompletteras med gatstenar och toppskikt/asfalt när större delen av
tomterna är bebyggda med villor.

Tomterna fördelas nu genom "först till kvarn"-principen. Intressenter ombeds att noga läsa igenom gällande detaljplan samt de villkor som gäller för reservationen samt för bygglov och köpeavtal.

För att reservera en tomt väljer du en av dem som visas här i listan eller via valfunktionen "Reservera en kommunal småhustomt" längst ner. Om inga tomter visas i listan och finns att välja betyder det att alla för närvarande är reserverade. Om någon tomt blir återlämnad kommer den att läggas tillbaka i listan.

Se mer information och kartor om tomterna längre ner här på sidan.

Tomtinformation

  • Tomterna fördelas genom "först till kvarn"- principen.
  • Tomtpris: 351 125–372 800 kronor per tomt
  • Tomtyta: 915–1 204 kvadratmeter per tomt
  • Tomterna säljs med byggnadsplikt.
  • Förutom tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter exempelvis för VA, uppvärmning, el och bredband. För prisuppgifter måste kontakt tas med varje enskild ledningsägare, det vill säga Vakin, Umeå Energi, UmeNet.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Tomten säljs först efter att ni har fått ert bygglov beviljat.

Läs mer på sidan "Reservation av småhustomter"

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen för området är antagen 1982 och medger fristående eller sammanbyggda småhus i en våning. Källare och inredd vindsvåning kan på vissa specifika tomter tillåtas men avgörs i ett bygglov.

Markförhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning är gjord för hela kvarteret. En grundundersökning av den enskilda fastigheten kan dock komma att krävas i samband med bygganmälan.

Att bygga under vintern kan också innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Alla undersökningar bekostas av köparen och säljaren lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Reservera en tomt

I e-tjänsten kan du lämna in en reservationsansökan på en kommunal småhustomt.

Observera att denna gäller endast för Hörnefors.

Sidan publicerades www.umea.se/virkesvagen