Kvarteret Tallkronon, Holmsund, flygbild

Kvarteret Tallkronan – Lövöbacken

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken. Tanken med planen är att bygga ett nytt bostadsområde i Holmsund och erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Bebyggelse som planeras i planområdet är fristående småhus/villor, radhus och lägenheter.

Fördelning av villatomter och byggrätter klart

Alla villatomter inom kv.Tallkronan är fördelade till privatpersoner enligt kommunens rutin för nyexploateringsområden genom lottdragning som skedde januari–april 2021.

Och alla byggrätter för företag inom kvarteret Tallkronan är markanvisade enligt kommunens rutin för markanvisning som skedde oktober 2020 – februari 2021.

  • Tallkronan 1 är markanvisad till Riksbyggen som ska bygga lägenheter.
  • Pålroten 1 och Tallbarret 1 är markanvisad till Vidden Bostad som ska bygga radhus.

Av de privatpersoner som fått en villatomt tilldelad skulle enligt reservationsvillkoren ansökt om bygglov senast
2021-09-16. Alla har lämnat in bygglovsansökan. När bygglovet är beviljat säljs tomten. Om någon inte får sitt
bygglov beviljat tas tomten tillbaka och ny fördelning kommer att ske. Information om detta kommer i så fall att
visas på denna sida om eller när så sker.


Tomtinformation

  • Tomtpris: 722 000–960 000 kronor per tomt.
  • Tomtyta: 1 052–2 636 kvadratmeter per tomt.
  • I kvarteret finns kommunalt vatten och avlopp via Vakin. Samt el, fjärrvärme och bredband via Umeå energi. Förutom tomtpriset så tillkommer anslutningsavgifter för dessa kopplingar. Kontakta respektive aktör och bolag för prisuppgifter.
  • För att kunna veta vad du kan bygga på tomterna så uppmanas alla att noga läsa igenom gällande detaljplan för detta kvarter. Se länk till dokument nedan ”Detaljplan Holmsund”.
  • Tomten kommer upplåtas till er genom en tomtreservation. När bygglovet är beviljat och byggnationer ska påbörjas säljs tomten i befintligt skick.
  • Det är på tomtköparens ansvar att bekosta allt markarbete gällande den reserverade tomten och själv skaffa sig den information som behövs för att anpassa husets grund och anläggningar till markbeskaffenheten på tomten, inte minst på grund av bergets och markens olika lutningar.
  • Radonmätningar är gjorda på några punkter i kvarteret och inga värden över normala nivåer uppmättes.
  • Alla undersökningar som behöver göras i samband med bygglov och byggnationer bekostas av den som reserverat och ska köpa tomten, säljaren/Umeå kommun lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Dokument

Sidan publicerades