Flygfoto över Överboda med tomten markerad i gult

Överboda

Överboda är en liten by cirka 2 mil utanför Umeås stadskärna. Byn ligger i den västra delen av Umeå kommun och gränsar till Vännäs kommun, en strategisk plats mitt emellan dessa huvudorter. En gammal klassisk jordbrukarbygd men kanske numera även en "förort" till Umeå.

I detta område äger Umeå kommun en tomt. Om tomten inte visas i listan nedan så betyder det att den är reserverad och att man håller på att söka bygglov.

Tomtinformation

  • Tomten fördelas genom "först till kvarn"-principen.
  • Tomtpris: 295 000 kronor.
  • Tomtyta: cirka 1057 kvadratmeter.
  • Förutom tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter för exempelvis vatten, el, bredband etc. samt årsavgift till vägföreningen.
  • Kommunalt vatten året om. Kontakta Vakin för möjlighet till anslutning.
  • Tomten har ej tillgång till kommunalt avlopp och anläggs därför genom egen anläggning. Kontakta Miljö- och häsoskydd för uppgifter om hur man gör en ansökan.
  • För bredband kontakta den lokala bredbandsföreningen för uppgifter.
  • Tomten har andel i gemensamhetsanläggning för väg, Överboda GA:4. Förvaltning av Överboda-Dalsjö vägsamfällighet. Ingen årsavgift är redovisad.
  • Tomten säljs med byggnadsplikt, det vill säga att man inom två år måste bebygga tomten med ett bostadshus.
  • Tomten ingår inte i något detaljplanelagt område. Detta kan innebära att ett förhandsbesked måste sökas före ett bygglov. Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från byggnadsnämnden om huruvida en åtgärd, som det krävs bygglov för, är lämplig på den föreslagna platsen. Ansökan lämnas in av Mark och exploatering på kundens begäran efter att reservation har erhållits.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Reservation av småhustomter

Vad säger detaljplanen?

En detaljplan reglerar bland annat bebyggelse, gator, parker och frilufts-områden och detaljplaner ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. Detta område omfattas dock ej av detaljplan. För att få reda på vad som kan byggas på denna tomt kontakta Bygglovsavdelningen.

Väg sköts gemensamt av fastighetsägarna inom området.

Markförhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning över vissa delar i Överboda har tagits fram i samband med utbyggnad av Per Ols väg. För den enskilda fastigheten kan det dock komma att krävas ytterligare geotekniska undersökningar i samband med bygganmälan, den undersökningen bekostas då av köparen. Säljaren, Umeå kommun, lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Observera att bygga under vintern kan innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta Bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Reservera en tomt

I e-tjänsten kan du lämna in en reservationsansökan på en kommunal småhustomt.

Observera att denna gäller endast för Överboda.

Sidan publicerades