En arkitektritning där verksamhetshus utmed E4 syns.

Kontorsbyggnader utmed E4 sett från cykelvägen till Ålidhems centrum. Arkitektskiss: White arkitektur.

Tomtebo strand

Umeå kommun har bjudit in till intresseanmälan för att utveckla verksamhetskvarteren inom detaljplanen för Tomtebo strand. Vi söker erfarna och taggade aktörer som kan utveckla Tomtebo strands ytor för verksamheter och som vill ansluta till visionen och ambitionerna för Tomtebo strand. Sista anmälningsdag var 14 maj 2021. Anmälan är nu stängd.

Utskriftsvänlig version av informationen på denna webbsida (pdf) , 940.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Gå direkt till intresseanmälan längre ned på sidan

Om Tomtebo strand

Tomtebo strand blir en ny stadsdel med en blandning av verksamheter (70 000 kvadratmeter) och cirka 3 000 bostäder. Ambitionerna när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är höga. Tomtebo strand ligger mitt i naturen men också nära stora, dynamiska arbetsplatsområden, kommunikationer (Umeå östra, E4, flygplatsen) och centrum. Inom stadsdelen skapas förutsättningar för gemenskap, socialt ansvar, aktivitet, liv och rörelse. Här klarar man sitt dagliga liv på plats, känner trygghet och behöver inte vara beroende av bil.

Genom sin hållbara profil attraherar Tomtebo strand både privata och professionella besökare lokalt, nationellt och internationellt. Forskning och arbetstillfällen skapas och stadsdelen blir en inspiration för andra stadsdelsområden, inte bara i Umeå.

Inom stadsdelen planeras det för mobilitetshubbar som kommer att rymma all parkering som stadsdelen behöver för såväl bostäder som verksamheter, bil- och cykelpooler med mera. Det här innebär att ingen markparkering kommer att vara aktuell inom stadsdelen. Parkeringar friköps inom den gemensamma anläggningen.

Vision

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Samskapandet

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå energi, Upab och Vakin. Byggaktörerna i samverkansprojektet planerar att bygga bostäderna.

Aktörerna har tillsammans arbetat fram visionen och hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand. Vi arbetar till­sammans med detaljplanen, knäckfrågor, att hitta gemensamma lösningar för stadsdelen och medborgardialogen.

Modellen som utvecklats i samskapandet kallas Tomtebo strandmodellen. Sammanfattningsvis tror vi att samskapande och ständigt lärande - med visionen som grund och med helhet och långsiktighet som förhållningssätt i allt vi gör – leder till en hållbar stadsdel. Där visionen fortsätter att leva, även när Tomtebo strand är färdigbyggt.

Tomtebo strandmodellen och processtyrning i Hållbarhetsprogrammet , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

De aktörer som lämnar in en intresseanmälan för mark för verksamheter förbinder sig att också vara en aktiv del i detta samverkansprojekt. Detta kan komma att ske i form av att lämna synpunkter på dokument, aktivt delta i workshops eller arbetsgrupper där det behövs. Framför allt när det gäller utvecklingen av verksamhetskvarteren i planområdet.

Visionen för verksamhetskvarteren

Det är viktigt att de verksamheter som tillkommer inom Tomtebo strand dels samspelar med bostadsbebyggelsen och Tomtebo strands ambition som en hållbar förebild.

Kommunen bedömer att verksamheter som passar in skulle kunna vara kontor, forskning, utbildning, hotell, vård, besöksanläggningar och samlingslokaler samt viss handel som inte är trafikalstrande.

I samrådsförslaget till detaljplan är bestämmelserna för markanvändningen: Kontor, Centrum, Verksamheter, Vård, Besöksanläggningar och en viss andel Bostäder. Dessa bestämmelser är inte beslutade.

Exempel på verksamheter som inte anses passande inom kvarteren är trafikalstrande handel som kräver större parkering vid entré, drivmedelsförsäljning, lager, industri- eller förrådsfack, industrilokaler och liknande. Kvarteren kan heller inte nyttjas för uppställning och upplag.

Kvarteren ska utformas med hög täthet och med krav på höga arkitektoniska kvaliteter. De byggnader som placeras ut mot E4–Kolbäcksvägen har ett minimikrav på höjd med anledning att dessa byggnader ska agera bullerskydd till de bakomliggande bostadskvarteren.

Läs mer i plankartan och planbeskrivningen Öppnas i nytt fönster.

Kartan visar verksamhetskvarteren, markerat med röda streck, som ligger utmed E4 Kolbäcksvägen.

Kartan visar verksamhetskvarteren, markerat med röda streck, som ligger utmed E4 Kolbäcksvägen. Detaljplanen är preliminär.

Förutsättningar

Verksamhetsytorna i denna intresseförfrågan omfattar sex kvarter. Varje kvarter är mellan 2 000 och 6 000 kvadratmeter och 8 000–13 000 kvadratmeter bruttototalarea. De två nordligaste verksamhetskvarteren utmed E4 är vikta för brandstation och mobilitetshubb och är inte aktuella för fördelning.

Eftersom bostäderna byggs ut söderifrån, så kommer även kvarteren för verksamhetsmark göra det. Hur många och vilka kvarter som kommer att vara aktuella för markanvisning kommer att bero på antalet byggaktörer som kommer att tilldelas mark.

Parkering ska lösas genom friköp inom de mobilitetshubbar som finns inom Tomtebo strand.

Ett kvalitetsprogram håller på att tas fram. Det konkretiserar hållbarhetsprogrammet och blir ett komplement till detaljplanen för att säkerställa kvaliteter som inte regleras i detaljplanen.

För att säkerställa att Tomtebo strands vision lever vidare hos varje ny aktör, kommer det att skapas ett hållbarhetsråd som granskar marklov och bygglov utifrån vision, hållbarhetsprogram, detaljplan och kvalitetsprogram innan markanvisningsavtal skrivs.

Läs mer i hållbarhetsprogrammet , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen är inte beslutad. Den ska ut på granskning före sommaren och planeras beslutas av Kommunfullmäktige vid årsskiftet 2021/2022. Det betyder att

 • planen kan komma justeras utifrån de synpunkter som inkommit under samrådstiden
 • planen och bestämmelserna kan också justeras utifrån önskemål hos aktörer som tilldelats föravtal om dessa anses positiva för hela området – dessa synpunkter kommer dock att behöva lämnas ganska snabbt efter tilldelning
 • kvarterens utformning och storlek fortfarande är preliminära.

Se plankarta och planhandlingar Öppnas i nytt fönster.

Efter att föravtal skrivits och detaljplanen antagits kommer markanvisningsavtal att tecknas. Det är först i markanvisningsskedet som markpriset beslutas och exakt kvarter fördelas till aktörerna.

När bygglov erhållits och byggnadsarbetena ska påbörjas tecknas köpeavtal. Köpeavtalet kommer att innehålla byggnadsplikt, om byggnadsplikten inte uppfylls utgår vite.

Processen

 1. Inlämning av intresseanmälan, 13 april – 14 maj 2021
 2. Granskning, utvärdering och vid behov intervju
 3. Föravtal skrivs med utvalda aktörer
 4. Fortsatt detaljplanearbete i nära samarbete mellan aktörer och Umeå kommun
 5. Aktören lämnar in konceptbeskrivning och får önska kvarter
 6. Tomtebo strand Hållbarhetsråd granskar inlämnade förslag
 7. Kvarteren fördelas
 8. Markanvisningsavtal skrivs och området prissätts
 9. Kommunen bygger ut områdets infrastruktur och Byggaktören arbetar parallellt med bygglov- och produktionsförberedelser
 10. Köpeavtal tecknas
 11. Produktion. Utbyggnad av den första etappen förväntas påbörjas under 2023

Inlämningskrav

Följande information ska redovisas i intresseanmälan:

1. Företagsfakta

 • Företagets namn, organisationsnummer och ansvarig person med kontaktuppgifter. Företagets firmatecknare.
 • Senaste bokslut/årsredovisning godkänd av revisor.
 • Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket, högst 3 månader gammal.
 • Om flera byggaktörer lämnar in en gemensam intresseanmälan ska det tydligt framgå vilket företag som avser teckna avtal och vilket/vilka företag som avser finansiera projektet. Om nytt bolag avses bildas ska relationen mellan det nybildade bolaget och övriga deltagande bolag framgå tydligt. Avtal tecknas med det företag som ska äga projektet långsiktigt, överlåtelse av avtal är ej tillåtet utan kommunens godkännande.

2. Företagsbeskrivning och projektidé

 • Presentera ert företags affärsidé/verksamhet.
 • Presentera er projektidé för Tomtebo strand. Vi vill att den ska innehålla information om
  • ambition för arkitektonisk gestaltning och utformning
  • ambitioner kring hållbart byggande och Tomtebo strands vision och mål
  • önskad byggrätt som bruttoarea
  • vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna
  • förvaltning
  • tidplan (hur snart kan byggstart ske från att detaljplanen vunnit laga kraft samt planerad produktionstid).
 • Enklare skiss över er projektidé.

3. Erfarenhet och genomförandeförmåga

Beskriv er erfarenhet av liknande projekt, gärna i form av en kort presentation av genomförda referensprojekt.

Utvärdering

Intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda inom angiven tidsram.

I utvärderingen kontrolleras att det inlämnade materialet är komplett i förhållande till de inlämningskrav som ställts ovan samt att de uppgifter företaget lämnat in är fullständiga.

Företagets ekonomiska förutsättningar och kapacitet kontrolleras.

Företagets erfarenhet av liknande projekt och genomförandeförmåga bedöms genom utvärdering av inlämnat material. Umeå kommuns erfarenheter från företagets eventuella tidigare markanvisningar kommer att vägas in.

Utifrån projektidén utvärderas företagets ambitionsnivå för arkitektoniska kvalitéer så väl som för långsiktiga sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter.

 • På vilka sätt följer och bidrar projektidén till vision och mål/strategier i hållbarhetsprogrammet?
 • Har företaget beskrivit en arkitektoniskt intressant utformning som bidrar till ett mervärde för området?
 • Hur väl fungerar projektidén på platsen?
 • Hur kompletterar innehållet i företagets projektidé övriga intresseanmälningar och Tomtebo strands vision?
 • Är projektidén genomförbar?

Umeå kommun förbehåller sig rätten att värdera företagets intresseanmälan utifrån följande skala:

Hög nivå

Kommunen bedömer att företaget visat på hög kvalitet och ambition avseende hållbarhet och arkitektur. Företaget har tydligt, strukturerat och noggrant beskrivit det som efter­frågats. Företaget visar på djup förståelse för Tomtebo strands vision och håll­bar­hetsprogram, och har en hög mål­sättning avseende projektets inne­håll.

Godkänd nivå

Företaget har redovisat en god kvalitet och beskriver på ett godtag­bart sätt det som efterfrågats. Kommunen bedömer att företaget uppfyller en tillfredställande ambition avseende hållbarhet och arkitektur och acceptabel målsättning avseende projektets innehåll.Låg nivå

Kommunen bedömer att företaget har redovisat en låg nivå med vissa kvalitetsbrister eller bristfälliga beskrivningar. Ambitioner avseende hållbarhet och arkitektur saknas och företagets målsättning avseende projektets innehåll är otillräcklig.

Utvärderingen görs av Umeå kommun. Umeå kommun förbehåller sig fri prövningsrätt. Kommunen har rätt att inte gå vidare med förslag som inte är kompletta eller inte passar Tomtebo strands vision.

Tilldelning

Efter utvärdering bereder utvärderingsgruppen förslag till beslut om föravtal till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, KSPLU.

Tilldelningsbeslut meddelas byggaktören och därefter tecknas ett föravtal.

Aktörer som lämnar in en intresseanmälan är medvetna om att förslagen är en offentlig handling efter att KSPLU har fattat beslut om tilldelning.

Intresseanmälan

Ni gör er intresseanmälan i två steg.

 • DEL 1: Fyll i formuläret nedan enligt instruktionerna och klicka på knappen "Skicka intresseanmälan".
 • DEL 2: Skicka de obligatoriska bilagorna i ett mejl.

Det ska göras senast 2021-05-14, klockan 24.00.

Vid eventuella frågor, använd frågeformulär längre ned på sidan. Inkomna frågor och svar läggs ut på webbplatsen kontinuerligt.

Utskriftsvänlig version av informationen på denna webbsida (pdf) , 940.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 maj klockan 23.59.

Intresseanmälan – del 2

Följande bilagor skall skickas in:

 • Senaste bokslut/årsredovisning – godkänd av revisor.
 • Skatteverkets blankett SKV 4820 – ifylld av Skatteverket, högst tre månader gammal.
 • Enklares skiss/er över er projektidé.

Skicka dem till frida.m.lindstrom@umea.se

Märk mejlet: "Verksamhetsmark Tomtebo strand [ert företagsnamn]"

Ni kan också bifoga filer från referensprojekt (frivilligt).

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 maj, klockan 23.59.

Frågor och svar

Vi ser över möjligheten för gymnasieskola i de två översta kvarteren inför granskningsförslaget. Som plan­förslaget är utformat just nu är bara vuxenutbildning möjligt.

Vi tolkar inte ett vård-och omsorgsboende som vård, utan som bostad.

Det skulle dock kunna vara möjligt enligt detaljplanen med vård- och omsorgsboende i de verksamhetskvarter mot E4:an som tillåter det (som har B i markanvändning).

Utformningen behöver dock prövas i bygglovet för att säkerställa att ni skulle klara riktvärden för buller och skapa goda boendemiljöer. Kan tänkas att ett sådant boende behöver kombineras med exempelvis andra verksamheter för att få till skyddad boendemiljö.

Men verksamheter är huvudspåret inom den här intresseinbjudan, så eventuella bostäder bör endast ses som ett möjligt komplement inom kvarteret.

Vårdcentral är möjligt inom de kvarter som vi bjudit in till intresseanmälan för.

Ett äldreboende skulle kunna vara möjligt enligt detaljplanen i de verksamhetskvarter mot E4:an som tillåter det (som har B i markanvändning). Men utformningen behöver dock prövas i bygglovet för att säkerställa att ni skulle klara riktvärden för buller och skapa goda boendemiljöer. Kan tänkas att ett sådant boende behöver kombineras med exempelvis andra verksamheter för att få till skyddad boendemiljö.

Men verksamheter är huvudspåret inom den här intresseinbjudan, så eventuella bostäder bör endast ses som ett möjligt komplement inom kvarteret.

Sista datum för intresseanmälan var den 14 maj 2021. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda mer tid.

Vi är öppna för förslag enligt Boverkets beskrivning av ”D”, vilket innefattar all slags vårdverksamhet, både offentlig och privat, som avser människor och bedrivs i särskilda lokaler. I användningen vård ingår exempelvis barnavård, ungdomsvård, äldrevård, sjukhusvård, psykisk vård samt vård av lättare karaktär så som tandläkare, kiropraktor, fotvård eller liknande. Gruppbostäder och träningsbostäder ingår i kategorin B, Bostäder, även om boendet kräver ständig tillsyn av personal. Även om det är verksamheter vi främst söker i denna intresseinbjudan så ingår B som markanvändning i vissa kvarter. Utifrån bullersynpunkt så krävs det att verksamheter uppförs mot E4/Kolbäcksvägen, bostäder skulle kunna prövas innanför dessa. Vi vill dock vara tydliga med att det är ett krav på att i sin intresseanmälan ha som projektidé bygga för verksamheter i denna inbjudan.

De skolkvarter inom Tomtebo Strand som inte ingår i den här inbjudan till intresseanmälan är för nuvarande tänkta att behållas i kommunal regi.

Ni behöver bara beskriva vilken typ av verksamhet som ni ser i lokalerna, till exempel "kontor och forskning" och behöver inte precisera ytterligare.

Med utbildning tänker vi oss vuxenutbildning. Med grundskola kommer krav på friytor och med bullernivåer som kommer att vara svåra att uppfylla här.

Handel som inte kräver markparkering skulle passa bra. Exempel på handel som inte skulle passa in är därför större livsmedelsbutik och liknande.

Nej, vi efterfrågar endast enklare skisser i det här skedet.

Priset för marken kommer att bestämmas först i markanvisningsskedet.

Nej, intresseanmälan och bilagor skickas via formuläret på webbplatsen. Om det, av någon anledning, inte fungerar för er, ber vi er kontakta oss via frågeformuläret nedan för att hitta en lösning.

Jag har en fråga

Hantera prenumeration
Ett montage av ett flygfoto över Tomtebo strand samt de tilltänkta huskropparna inritade i fotot.

Tomtebo strand ligger strategiskt mellan Nydalasjön och dess unika friluftsområde och Umeås största arbetsplatsområde - Universitetsstaden med universitetssjukhuset. Det är bara cirka två kilometer till tågstationen, fyra kilometer till centrum och flygplatsen. Fotomontage: White arkitektur.

En illustrerad karta över Umeå där man ser var Tomtebo strand ligger i förhållande till E4, tågstationerna, flygplatsen, Universitetet och Universitetssjukhuset samt centrum. E4 ligger alldeles bredvid. Till Universitet och sjukhuset är det ca 1,5 kilometer. Det är ca 4 kilometer till centrum, järnvägsstationen och flyget. Och det är 2 km till tågstation Umeå östra.

Illustrationen visar ungefärligt avstånd (bilväg) mellan Tomtebo strand och viktiga målpunkter.

frilin07 är av typen sv:simpleUser, måste vara en sv:page
Sidan publicerades www.umea.se/mark/tomtebostrand