Fotografi av den nya hållplatsen vid Vasaplan

Design by Rombout Frieling lab and RISE. Photographer Samuel Pettersson.

Vanliga frågor

När blev hållplatsen färdig?

Hållplatsen invigdes 2 oktober 2019.

Varför har ni byggt hållplatsen?

Vi vill bidra till att omställningen till mer hållbara transportsätt går snabbare än i dag. Därför behöver vi ta fram och pröva nya lösningar, till exempel genom att göra det mer attraktivt att resa kollektivt och få fler att välja kollektiva transportsätt. Och på så sätt minska utsläppen av koldioxid.

Genom att vi fick en stor del av finansiering från annat håll kunde vi ta vara på möjlighet och ta ut svängarna och testa nya funktioner. Och utformningen baserar sig på en förstudie om vad bussresenärer tycker och hur platsen används i dag, till exempel baseras antalet kapslar på hur många som brukar vänta på bussen. Bussarna går så tätt att det sällan är fler än sju resenärer som väntar samtidigt.

Eftersom hållplatsen är en testmodell kommer anpassningar och justeringar att vara en naturlig del av utvecklingen. De delar som fungerar väl kan efter utvärdering användas på andra busshållplatser i mindre skala.

Vad är det som är klimatsmart med hållplatsen?

Det mest klimatsmarta är att främja kollektivtrafiken och få ned utsläppen av koldioxid. Busshållplatsens funktioner ska hjälpa resenärerna att se och höra när bussen kommer. När resenärerna är förberedda är det möjligt att snabba upp ombordstigning. Därmed minskas förlusten av värme eller kyla genom bussens dörrar. Kapslarna ska göra väntan trevligare.

De nya lösningarna på den innovativa hållplatsen ska tillsammans göra det mer attraktivt att resa kollektivt och få fler att välja kollektiva transportsätt. Och på så sätt minska utsläppen av koldioxid.

Vad är det för ”kapslar” som hänger ned från taket?

Hållplatsen består av ett stort trätak som tillverkas lokalt. I trätaket hänger sju ”kapslar” som skapar ett mikroklimat för resenären och skyddar från väder och vind. De är bekväma att luta sig mot. Kapslar vrids efter vinden så att de skyddar mot blåsten. Resenären kan också själv vrida dem åt valfritt håll. Kapslarna är framtagna med utgångspunkt från resultatet i förstudien. Det finns några sittplatser under taket och utanför taket.

Varför är det sju kapslar?

Valet av designen och antal beror på önskemål som kom fram i processen och studier på plats, till exempel baseras antalet kapslar på hur många som brukar vänta på bussen. Bussarna går så tätt att det sällan är fler än sju resenärer som väntar samtidigt. Studien visar också att även i dåligt väder (snöigt, kallt, blåsigt) valde de flesta resenärer att stå på plattformen och inte inne i väderskyddet.

De gamla vindskydden gav bara skydd bakifrån. Eftersom de nya går att vrida runt kan man få vindskydd från alla håll. Genom att de är vridbara blir det också möjligt att snöröja med samma maskintyp som plogar gång- och cykelvägen som ligger intill.

Hur vet jag när bussen kommer?

I taket hänger tre digitala och cylinderformade informationsdisplayer som visar bussens ankomst i realtid. Displayerna visar hur många minuter det är kvar tills bussen faktiskt kommer.

Det förstärks av att varje busslinje har ett eget ljud och ett eget ljus som informerar om när bussen närmar sig håll­platsen och vid ankomst, så att resenären alltid är förberedd när bussen kommer. Dels för att ge en snabbare ombord­stigning som är en viktig del för att de elektriska bussarna inte ska förlora värme-energi under vintern eller kyla sommar­tid, men även för att väntan ska upplevas mer positiv och mer avslappnad än på en vanlig hållplats.

Det finns vanliga tidtabeller för den som kan och vill läsa på det sättet.

Varför är det många olika ljud och ljus?

Ett ljud- och ljus spel informerar om när bussen närmar sig hållplatsen och vid ankomst så att resenären alltid är förberedd när bussen kommer. Varje linje har sin egen färg och sitt eget ljud. Dels för att ge en snabbare ombordstigning som är en viktig del för att de elektriska bussarna inte ska förlora värme under vintern eller kyla sommartid, men även för att väntan ska upplevas mer positiv och avslappnad än på en vanlig hållplats.

Hur mycket kommer hållplatsen att kosta?

Kostnaden för projektet innefattande såväl design som byggande av hållplatsen är beräknad till 3,8 miljoner kronor. RUGGEDISED som är ett smart city-projekt som finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 finansierar 1,5 miljoner kronor. Trafikverket medfinansierar projektet via sina Stadsmiljöavtal med 1 miljon kronor. I kommunens investeringsbudget finns 1,3 miljoner kronor för projektet.

Därutöver har kommunen kostnader på 1,2 miljoner kronor för nybyggnaden av den närliggande gång- och cykelvägen och gatan för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafik i området.

Genom att bidra till finansieringen vill EU och Trafikverket skapa förutsättningar för att testa nya och innovativa funktioner. Busshållplatsen är en av nio innovativa lösningar inom projektet RUGGEDISED som genomförs i Umeå för att möta klimatutmaningarna.

Varför har hållplatsen så annorlunda design?

Ett villkor för att få EU-medel var att designen skulle vara innovativ och kunna användas i hela EU. Hållplatsen ska gå att kopiera för att efterlikna originalet så långt möjligt och kunna passa i många olika stadsmiljöer runt om i Europa, alltså inte bara i Norden. I början av projektet fanns tankar på en dockningsbar hållplats där de elektriska bussarnas dörrar på något vis skulle dockas mot en helt väderskyddad hållplats så att i vårt fall värmeförlusten vid av- och påstigning skulle bli minimal. Detta alternativ avfärdades i ett tidigt skede eftersom hållplatsen trafikeras av ett flertal olika busstyper där dörrarna är placerade på olika ställen.

Ska den här typen av hållplats ersätta de nuvarande?

Hållplatsen kommer inte att ersätta vanliga standardhållplatser. Hållplatsens design och teknik ska gå att använda helt eller i delar för att kunna användas i hela Europa oavsett klimat. I Umeå kanske vissa delar kan användas på andra platser, om det är lämpligt bestäms efter att vi utvärderat hur den fungerar.

Vem har designat hållplatsen?

Kommunen har upphandlat Sveriges forskningsinstitut, RISE Interactive, som tillsammans med bland annat studenter vid Designhögskolan, Umeå universitet och det holländska företaget Rombout Frieling gjort en förstudie. De har arbetat metodiskt med att undersöka hur Umeåborna vill att deras hållplats ska fungera, med intervjuer och beteendestudier. Det har handlat om bland annat upplevd trygghet, vindriktning, snöplogning, och om hur resenärerna står, sitter och rör sig på Universums hållplats. De stödjande kapslarna som hänger från taket är framtagna med utgångspunkt från resultatet i den studien. Allt detta finns dokumenterat, bland annat i form av filmer, rapporter och skisser.

Eftersom hållplatsen är en testmodell kommer anpassningar och justeringar att vara en naturlig del av utvecklingen. De delar som fungerar väl kan efter utvärdering användas på andra busshållplatser i mindre skala.

Hur skyddas man mot väder och vind?

Hållplatsen består av ett stort trätak som tillverkas lokalt. I trätaket hänger ”kapslar” som skapar ett mikroklimat för resenären och skyddar från väder och vind. De är bekväma att luta sig mot. Dessa kapslar vrider sig efter vinden så att de alltid är skyddande. Resenären kan också själv vrida dem åt lämpligt håll.

Hur har ni tänkt runt snö och plogning?

Hållplatsen är utformad för att vid behov kunna snöröjas med samma maskintyp som vi plogar intilliggande gång- och cykelvägar med.

Hur har ni tänkt runt tillgänglighet?

Hållplatsen ska självklart vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, språk och funktionshinder, men även underlätta för de som är ovana att åka buss. Till exempel är ljud- och ljusspelet designat för att även personer med syn-, hörsel- och lässvårigheter ska kunna använda hållplatsen.

Det finns några sittplatser under taket och några utanför taket. Om det behövs ytterligare anpassning av sittplatserna så kommer vi att ordna detta.

Hur har ni tänkt runt belysning?

Hållplatsen har inbyggda LED-spottar som är mycket energisnåla.

När och hur utvärderas busshållplatsen?

Utvärderingen av hållplatsen ingår i EU-projektet RUGGEDISED som pågår till 2021.

Ruggedised och BRT-hållplatsen är en del av Green Umeå

Webbsidan https://www.greenumea.se/hallbara-satsningar/brt-hallplats/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades