Stäng

Malmvägen

Malmvägen ska förlängas mot Tomtebo för att skapa en god anslutning till det nya området där bland annat Carlslund­skolan kommer finnas. En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen. Arbetet med Malmvägen planeras starta under mitten av juni 2022.

Vecka 32 påbörjas arbete med avverkning i vägkorridoren mellan Malmvägen och Tomtebovägen.

Entreprenör för Malmvägen är Nåiden Infra AB.

Påverkan för dig som bor i närheten

Du som bor i närheten kommer att påverkas av byggtrafik. Bland annat behöver vi göra en tillfällig utfartsväg från Kopparvägen, via den befintliga gång- och cykel­vägen mellan Kopparvägen till området Guld- och Silvervägen (se bild). Den ska breddas så att du tar dig fram med bil samt till fots och med cykel. Det är framför allt under sommaren 2022 som detta är nödvändigt, men det kan även vara nöd­vändigt säsongen 2023 när arbeten intensifieras vid sträckan förbi Kopparvägen och den nya skolan.

Med den ökande trafiken på Guldvägen och Silvervägen är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra då trafik och oskyddade trafikanter ska färdas på samma väg.


Frågor och svar

Att förlänga Malmvägen till Tomtebo är ett vägområde som legat i Umeå kommuns översiktsplan en längre tid. Planer för området Carlslund och vägar i området har funnits för att kunna hantera ett växande Tomtebo. Vi förstår att det kommer att bli en stor förändring för boende i närområdet i samband med att Malmvägen förlängs. Området kommer att få en ökad tillgänglighet med nya kopplingar mot Tomtebo och ner mot Grössjön.

Gång- och cykelväg kommer att finnas på norra sidan från Tomtebovägen till Malmvägen. På södra sidan finns också en gång- och cykelväg från Glimmervägen fram till den nya skolan Carlslundskolan.

Det blir 30 km/h förbi skolområdet och därefter 60 km/h fram till Tomtebovägen. I takt med att området byggs ut kommer det bli 40 km/h längs hela sträckan.

Du kommer kunna röra dig över Malmvägen på flera ställen. Det kommer att bli flera hastighetsäkringar och övergångsställen. Under byggtiden kommer det att finnas en passage över Malmvägen med ett trafikljus vid Glimmervägen.

Bild som visar övergångsställen och passagen under byggtiden

Lekparken kommer att vara tillgänglig under hela byggtiden.

Nej, omledning av gång- och cykelstråket från Kopparparken över Malmvägen kommer under byggtiden att ske längre västerut över Malmvägen som sen kopplas mot Flintvägen och vidare ner mot Carlshöjdsskolan.

Ja, det kommer att anläggas bullerplank förbi området Kopparvägen. Bullerplanket kommer att vara två meter högt.

Bilder som visar bullerplanket

I samband med att området kring Tomtebo utvecklas kommer en del av det område där stigarna idag ligger att exploateras. Det innebär att befintliga stigar som finns idag kommer att behöva dras om. I dagsläget finns en plan att bygga en friluftspassage över Malmvägen.

Ritning över hur passagen kommer att se ut.

Ritning över hur friluftspassagen kommer att se ut. Klicka på bilden för att zooma in.

Mer information

Planerad byggstart: Maj/juni 2022

Planerat byggslut: November 2023

Sidan publicerades www.umea.se/malmvagen