Västra länken

Trafikverket går vidare med en dragning av sista etappen i Umeåprojektet, Västra länken, i ett läge öster om Prästsjön på Umedalen. Det är också det alternativ som Umeå kommun förordar.

Bästa nyttan i samlad bedömning

Öster om Prästsjön har visats sig vara det alternativ som ger den bästa nyttan i Trafikverkets samlade bedömning. Öster om Prästsjön är samhällsekonomiskt mest lönsamt. Det ger god avlastning av centrala Umeå, vilket ger positiva effekter för luftkvalitet, trafiksäkerhet och buller i centrum. Det positiva effekterna har i sin tur stark koppling till kommunala planerade åtgärder i centrala Umeå.

Tre alternativ har utretts

Sträckningen för den så kallade Västra länken har studerats i två olika huvudalternativ. Det ena är det så kallade kombinationsalternativet i ett yttre läge från E4 vid södra infarten, förbi Röbäck och väster om Travbanan, därifrån på en bro över älven med fäste mellan Umedalen och Baggböle för att sedan ansluta till väg E12 väster om Umedalen. Vid Prästsjön har två olika delsträckningar studerats, en på vardera sidan om sjön.

Det andra huvudalternativet är ett så kallat inre läge med en tunnel genom Backenområdet. Från E4 och via Röbäck är det samma sträckning som kombialternativet men vägen dras sedan närmare travbanan och korsar älven nedströms Backens kyrka. På norra sidan älven dras vägen i tunnel genom Backen-området fram till E12.

Sista etappen i Umeåprojektet–Västra länken

Västra länken sträcker sig från Röbäcksdalen via Röbäck, Öster om Prästsjön till Klockarbäcken och Vännäsvägen fram till Norra länken. Den omfattar ny mötesfri väg med mitträcke, ny bro över Ume älv, trafikplatser samt broar eller portar för fotgängare, cyklister, jordbruk och friluftsliv. Västra länken är den sista etappen i Umeåprojektet som är en ringled runt Umeå. Själva byggperioden beräknas till cirka tre år.

Vägplanen för den sista delen av Umeåprojektet har skickats till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning för fastställelseprövning.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Trafikverket prövar noga alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. Vid prövningen tas inte frågor om inlösen av mark och ersättning upp, inte heller frågan om enskilda anslutningvägars läge eller utformning, eller frågor som inte har direkt samband med den nya vägens sträckning eller utformning att göra.

Planen fastställs om Juridik och planprövning i sin prövning kommer fram till att vägplanen för Västra länken kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen. Planbeslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen för Västra länken inkom till Juridik och planprövning den 18 maj 2016, prövningen beräknas ta 6–18 månader. Juridik och planprövning är en helt fristående enhet inom Trafikverket.

Klart för byggstart av Västra länken

22 februari 2018 avslog regeringen överklagandet av vägplanen för den sista delen i Umeåprojektet, Västra länken. Det innebär att vägplanen nu är slutgiltigt fastställd, och Trafikverket kan börja arbeta för en byggstart 2019.

Läs mer på Trafikverkets projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Aktuell och detaljerad information om Umeåprojektet E4/E12 och dess etapper finns på Trafikverkets webbplats:

Umeåprojektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades