Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Kartillustration över Umeå tätort med vägnummer.

I samband med att ringleden (Västra länken) färdigställs gesförutsättningar att bygga om de tidigare E4- och E12-sträckorna (numera väg 503, 507 och 531) till stadsgator och komplettera med ny stadsbebyggelse.

Bakgrund

I samband med beslutet om Umeåprojektet – utbyggnad av en ringled runt Umeås tätort för E4 och E12 – bestämdes att Umeå kommun ska förvärva statens vägnät innanför ringleden. Kommunens beslut grundar sig på viljan att förbättra luftmiljön och klara miljökvalitetsnormer och därmed möjliggöra fortsatt utveckling av Umeås centrala delar.

Detta följdes upp i översiktsplanen för Umeå kommuns framtida tillväxtområde 2011. I denna plan beslutades att de tidigare europavägarna E4 och E12 genom tätorten ska omvandlas till funktionella och attraktiva stadsrum, och att möjlig­heten till komplettering med ny stadsbebyggelse på den mark som då blir tillgänglig ska utredas. Arbetet med omvandlingen och förtätningen har samlats i ett projekt som getts namnet Innanför ringleden.

Viktigt för luftkvalitet och tillgängligheten

Umeå är en växande stad med behov av mark för nya bostäder och verksam­heter. Tillväxten innebär allt fler resor. Samtidigt har miljökvalitetsnormen för luftkvalitet i centrum överskridits. Umeås utmaning är att klara tillväxten och samtidigt minska föroreningarna i centrum.

I kommunens översiktsplan redovisas strategier för Umeås tillväxt. Enligt dessa planeras en stor del av den tillkommande bebyggelse inom fem kilometer från stadscentrum och universitetsområdet. Detta för att huvuddelen av transporterna då ska kunna ske med gång eller cykel. Översiktsplanen anger också att ny tät kvartersbebyggelse planeras längs kollektivtrafikstråk för att minska behovet av bilresor.

Ett annat skäl för att främja transporter med gång, cykel eller kollektivtrafik är att andelen bilresor behöver minska för att undvika ökad trängsel. Allt fler resande ska rymmas på stadens gator. Det gör det nödvändigt att prioritera de transportslag som behöver mindre utrymme per resande.

Stadsutvecklingsprogrammet ett första steg

Förslaget till stadsutvecklingsprogram utgår från översiktsplanens strategier. Den redovisar den framtida utformningen av stadsgatorna med mer utrymme för gång, cykel och kollektivtrafik samtidigt som utrymmet för biltrafik minskar. Programmet beskriver var det finns möjligheter att komplettera med nya stads­kvarter i anslutning till stadsgatorna innanför ringleden, och vilka stads­bygg­nadskvaliteter som är viktiga för de nya kvarteren. Kartor och illustrationer visualiserar de gatu- och stadsmiljöer som är möjliga att skapa.

Omvandlingen av gatorna och utbyggnaden av nya kvarter kommer att pågå under många år, kanske decennier. I vilken takt genomförandet sker beror bland annat på efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. En stor del av marken är privatägd och omvandlingen där förutsätter därför privata initiativ. Stadsutvecklingsprogrammet visar den framtida markanvändning som kommunen vill möjliggöra.

Efter samrådet avses stadsutvecklingsprogrammet godkännas av kommun­fullmäktige. Arbetet fortsätter med ett antal fördjupade utredningar för att mer detaljerat klara ut utformning och användning av de framtida gatu- och stadsmiljöerna. Illustrationerna i programmet visar möjliga framtida stads- och gatumiljöer och utgör alltså inte ett slutligt förslag till utformning.

Sidan publicerades