Del av kartillustration över centrala Umeå med aktuella detaljplaner utmärkta.

Kartan visar aktuella detaljplaner och utredningar. Klicka på bilden för att se hela kartan.

Väg 503

Tidigare europaväg genom Umeå ska byggas om

När ringledens sista etapp är klar, ska Umeå kommun ta över väg 503, den före detta europavägen, på sträckan från Tegsrondellen till Ersbodarondellen. Ambitionen är att ge plats för nya bostäder, för gående, cyklister och kollektivtrafik i trevlig stadsmiljö och med en förbättrad luftmiljö. Planen är att omvandla väg 503 genom Umeå till en stadsgata. Som ett underlag till den framtida utformningen har en Trafikutredning genomförts för sträckan.

Arbetet med omvandlingen och förtätningen har samlats i ett projekt som getts namnet ”Innanför ringleden”. Kommun­fullmäktige godkände stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden 2018 och den Trafikutredning som nu genom­förts har bedömt konsekvenserna som Stadsutvecklingsprogrammet får på den framtida utformning av väg 503.

Trafikutredningens slutsatser

Trafikutredningen har gjort vissa konstateranden och utifrån det tagit fram principförslag hur man kan omvandla väg 503 till en stadsgata med mer utrymme för de hållbara trafikslagen gång, cykel och buss. Tekniska nämnden har godkänt trafikutredningen för väg 503 som ett underlag i det fortsatta arbetet. Nämnden gör inga ställningstaganden i det här skedet.

Några av slutsatserna i utredningen är att frisk luft är en förutsättning för stadsutveckling och då behöver kommunens mål om hållbart resande uppnås, vilket i sig är en utmaning. Det finns ett behov av att skapa hållbara och långsiktiga lösningar på framkomligheten i ett växande Umeå. Gör man inte dessa satsningar försämras framkomligheten med trängsel som följd. Dagens Tegsbro är byggd utifrån biltrafikens behov och ska man också prioritera de hållbara färdsätten, som i dag har begränsad plats på bron, måste en ny bro byggas.

Nästa steg i arbetet

Genom att omvandla väg 503 till stadsgata får Umeåborna tillbaka en central del av staden som kan utvecklas till hållbara stadskvarter. Nästa steg blir att ta fram övergripande scenarios samt etappindelningar som ska visa på vilka alternativ som finns, vilka beslut som behöver tas och när samt vad de kommer att leda till för åtgärder och kostnader.

Omvandlingen av väg 503 kräver att vi beaktar många aspekter. Därför är det viktigt att vi får arbeta fram ett bra beslutsunderlag.

Framtidsgatan Västra Esplanaden

Ett första steg i omvandlingen av väg 503 är att testa hur vi med enkla medel kan omvandla Västra Esplanaden till en mer inbjudande gata som kan användas på fler sätt än idag. Det gör vi genom att samla in tankar och idéer från alla som bor, besöker eller arbetar vid Västra Esplanaden i projektet Framtidsgatan. Även en sträcka av Storgatan ingår i projektet.

Läs mer om Framtidsgatan Västra Esplanaden

Läs mer om Framtidsgatan Storgatan

Tegsbron – utredningsarbete pågår

Tegsbron är smal och har därför begränsat med möjligheter att gå och cykla, bussar fastnar också i köer. Bron är också 70 år gammal. Därför behövs en ny Tegsbro om man BÅDE vill prioritera de hållbara trafikslagen och behålla tillgänglighet med bil. Bron är byggd utifrån biltrafikens behov och närmar sig slutet av sin livslängd. I dagsläget finns inget konkret förslag på när och hur Tegsbron ska byggas om men utredningsarbete pågår.

Parkeringshus i kvarteret Ymer (där Cykelstället ligger i dag)

Det finns inga beslut att börja bygga, däremot finns ett reservat för p-hus i översiktsplanen. För fastigheterna Ymer 1 och 4 har Byggnadsnämnden beslutat att påbörja planarbetet. I detaljplanen ska man pröva förutsättningar för bostäder, ett parkeringshus och handel i gatunivå. Trafikutredningen är ett underlag till detaljplanearbetet.

Ombyggnaden kan tidigast påbörjas när ringleden är klar

Ombyggnaden kan påbörjas först efter 2023 när Västra länken och hela ringleden runt Umeå tätort beräknas vara klar. Det finns dock ännu inget beslut om när ombyggnaden av gatorna ska påbörjas och vilka sträckor som först ska byggas om.

Sidan publicerades