Dialogträffar byggaktörer

Anmälan

Ni gör er intresseanmälan till den eller de dialogträffar ni är intresserade av senast 14 mars 2021 genom att fylla i formuläret nedan:

Jag vill anmäla mitt företags intresse att delta på följande dialogträff/ar: * (obligatorisk)


Jag vill anmäla mitt företags intresse att delta på följande dialogträff/ar:
Jag har läst och förstått vad som förväntas av mig på dialogträffen. * (obligatorisk)


Jag har läst och förstått vad som förväntas av mig på dialogträffen.

 

 

Inbjudan till

Dialogträffar om planeringen av Norra Ön

Arbetet med detaljplanen för Norra Ön fortsätter efter att planen har varit på samråd. Umeå kommun vill nu bjuda in byggaktörer och företag att anmäla intresse att medverka i dialogträffar om planens utveckling. Syftet är att skapa ökad delaktighet i arbetet att uppnå intentionerna med stadsdelen, och att utveckla planen med er kunskap och erfarenhet.

Vi bjuder in till fyra digitala dialogträffar under våren. Varje träff har ett tema.

Träff 1, 29/3 kl 13.00-15.00: Mobilitet

Temat är mobilitet och parkering med samtal om möjlighet till lägre parkeringsnorm, erfarenheter av hubbar och tankar kring att förenkla/möjliggöra för hållbara färdmedel.

Träff 2, 12/4 kl 13.00-15.00: Blandstadens verksamheter

Temat är hur planen skapar förutsättningar för verksamheter som kan gynna livet på Norra Ön. Särskilt utifrån syftet att etablera och driva verksamhet i området. Omfattning, placering, tillgänglighet, nyttor och kostnader.

Träff 3, 26/4 kl 13.00-15.00: Sociala och ekonomiska aspekter

Temat är hållbarhet utifrån sociala och ekonomiska aspekter samt praktisk genomförbarhet såsom bostadstyper och upplåtelseformer.

Träff 4, 10/5 kl 13.00-15.00: Gestaltningsfrågor

Temat är planbestämmelser, gestaltningsfrågor och gränsdragning till allmän plats.


Inför varje dialogträff kommer ni att få en dagordning, deltagarförteckning samt frågeställningar, tillsammans med en länk till mötet. Vi förväntar oss att alla

  • tar del av utskickat material,
  • läser in sig på, för temat, relevanta delar av planhandlingarna och
  • aktivt deltar i dialogen på träffarna.

Mötet inleds med att alla deltagare får presentera sig kort. Sen följer en genomgång av träffens tema innan diskussion med utgångspunkt i kommunens frågeställningar tar vid. Träffen avslutas med en summering.

Förutsättningar för träffarna

  • Träffarna sker via Teams och kommer att spelas in. Genom att anmäla intresse till en dialogträff godkänner du även att inspelning görs (se även information om personuppgifter).
  • För att få ett konstruktivt samtal kommer antalet deltagare på varje träff begränsas till cirka tio personer. Därför kan endast en person per aktör/företag medverka vid en träff. Det går bra att anmäla sitt intresse till flera dialogträffar.
  • Kommunen gör urvalet utifrån de intresseanmälningar som kommit in för att få en bra blandning av aktörer samt för att fånga in en stor bredd av aspekter och intressen. Kommunen kan tillåta utökad medverkan för byggaktörer/bostadsutvecklare som redan nu är fastighetsägare på Norra Ön och som Umeå kommun har eller avser skriva samverkansavtal med.
  • Deltagandet kommer inte leda till några fördelar eller förtur i fortsatt process. Föravtal, markanvisning och liknande sker enligt Umeå kommuns policy och riktlinjer för markanvisningar längre fram i processen.

Vad händer efter dialogträffarna?

Dialogen sammanställs efter varje träff. Det som framkommer på mötena kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Vi kommer att dela med oss av sammanställningarna från träffarna.

Vi planerar att hålla fler dialogträffar med andra teman, preliminärt under hösten 2021.

Mer information

På webben www.umea.se/norraonlänk till annan webbplats finns dels sammanfattningar, filmer och övergripande texter, dels planhandlingar och detaljerad information om Norra Ön.

Frågor

Har du frågor kontakta Sandrine Rivoire, 090 – 16 23 05, sandrine.rivoire@umea.se

Vi ser fram emot ert deltagande i planeringen av Norra Ön, Umeälvens flaggskepp.

Varmt välkomna!

Sidan publicerades