Norra Ön i översiktsplanen

2008 antogs en fördjupad översiktsplan för Ön, där norra delen pekas ut för bostadsutveckling med hög exploatering i ett mycket centralt läge.

Gång- och cykelförbindelserna har prioritet

Planeringen för Ön är ett exempel på Umeås strävan att bygga ekologiskt, ekonomiskt, tekniskt såväl som socialt hållbart. En stor del av diskussionerna kring Öns utbyggnad har kretsat kring avvägningen att uppnå en tät och attraktiv bebyggelsemiljö som tar tillvara det centrala läget i staden och närheten till älven, samtidigt som den miljömässiga påverkan på den befintliga bebyggelsen blir acceptabel. I första hand gäller det effekterna från biltrafiken. Politiskt har vi velat uppmuntra en ”bilsnål” planering för Ön, där de boende och verksamma på Ön i första hand använder andra färdsätt än bilen för många av vardagsresorna. Det gör till exempel att gång- och cykelförbindelserna har haft stor prioritet i planeringsarbetet.

Tät stadsdel ger möjligheter

Hög exploatering av Öns norra del ger möjlighet att hålla nere boendekostnaderna för bostadskonsumenter eftersom många är med och delar på kostnader för gator, ledningsdragningar och den höga tillgängligheten med nya broar med mera. En tätare exploatering bidrar även till bättre förutsättningar för service i den nya stadsdelen.

Hög delaktighet

Den fördjupade översiktsplanen för Ön har varit ute på dialog, samråd och utställning. Ett ambitiöst arbete har lagts ned på att försöka skapa en bred diskussion med många delaktiga.

Bärande teman

Bärande teman för norra Ön i fördjupade översiktsplanen är

  • blandad bebyggelse – tyngdpunkt på flerbostadshus, men även lokaler för verksamheter och kommunala behov
  • bilsnål stadsdel – gång- och cykelbroar med gena kopplingar, bilen får köra runt
  • grönstruktur – utveckling av gröna värden är en viktig beståndsdel i Öns framtida utveckling
  • offentliga rummet ska ges mycket omsorg

Mer information

Läs mer om utbyggnaden av Ön på Översiktsplanens delar - fördjupningar och tillägg.

Sidan publicerades