Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet.

Det är Trafikverket som ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Alla järnvägsutredningar är klara och Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå. I den nationella transportplanen för 2018–2029 anslog regeringen pengar till bygget av den första delen av Norrbotniabanan, Umeå–Skellefteå. Byggstart för sträckan Umeå–Dåva ägde rum hösten 2018. I nuvarande transportplan för infrastruktur saknar Trafikverket finansiering av sträckan Skellefteå–Luleå. En ny transportplan som ska börja gälla från 2022 är under framtagande.

Varför behövs Norrbotniabanan?

Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Den kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.

Med halverade resetider krymper avståndet mellan Norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen och invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region. Via Malmbanan och Haparandabanan länkar den också samman Sveriges järnvägsnät med Finland och Norge.

Umeå – Dåva

Järnvägsplanen för sträckan Umeå–Dåva har fått laga kraft och byggstart ägde rum i augusti 2018. Ett antal olika för­beredande arbeten på sträckan har skett och i september 2020 påbörjades entreprenader med broar och grund­förstärkning av den framtida järnvägen.

Dåva – Gryssjön

Järnvägsplanen, JP02, sträcker sig från Dåva till Gryssjön och kommungränsen till Robertsfors. Järnvägslinjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida. Under hösten 2020 har arbetet med att färdigställa järnvägsplanen pågått. Efter årsskiftet 2020/2021 kommer Trafikverket att presentera ett förslag till järnvägsplan och senare under våren 2021 ställs den ut för granskning.

Fördjupad översiktsplan för Sävar

Enligt föreslagen korridor för Norrbotniabanan kommer järnvägen att passera Sävar cirka två mil norr om Umeå. I och med satsningen på Norrbotniabanan får Sävar möjligheter till ett resecentrum, ökat hållbart resande och förutsättningar för en utveckling av samhället. Utifrån detta arbetar Umeå kommun med en fördjupad översiktsplanen för Sävar, där utgångspunkten är att möjliggöra attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet i Sävar. På www.umea.se/plansavar finns mer information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Sävar.

Sidan publicerades