vattenringar

Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång av dricksvatten

För att bibehålla ett gott och säkert dricksvatten i framtiden behöver vattnet skyddas. I områden där många använder marken på olika sätt behöver det inrättas nya vattenskyddsområden eller revideras befintliga för att ge ett förstärkt skydd. Ett vattenskyddsområde ökar medvetenheten hos boende och verksamma inom området om behovet att värna om vattnet. Vattenskyddsföreskrifter kan både minska risken för olyckor och även minska konsekvenserna om en olycka ändå inträffar.

Bidrag för vattenskyddsområde

Att inrätta eller revidera ett vattenskyddsområde är dock relativt kostsamt och vi vill därför informera om att det nu finns möjlighet att söka bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Man kan till exempel söka bidrag för utredning av vattentäkten i syfte att skapa eller revidera ett vattenskyddsområde och ge tillhörande föreskrifter lämpligast utformning. Ansökan om bidrag för upprättande eller revidering av ett vattenskyddsområde skulle till exempel kunna omfatta en upphandling av konsulttjänster för åtgärden och en därpå följande fullständig utredning innefattande undersökningar (framtagande av tekniskt underlag, risk- och sårbarhetsanalyser, avgränsningar), upprättande av förslag till föreskrifter, ansökan om vattenskyddsområde och information till sakägare.

Sök bidrag hos Länsstyrelsen

Bidraget söks via Länsstyrelsen och kan vara högst en miljon kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för åtgärderna. Bidrag får inte avse åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd, eller åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning. Ansökningstiden går ut 15 april 2022. Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast 31 oktober 2023. Ny möjlighet att söka bidrag kommer troligen inte att finnas förrän vårvintern 2024. Det förutsätter att staten då fördelar ut nya pengar till länsstyrelserna och öppnar för en ny ansökningsrunda.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

  1. sökanden
  2. kontaktperson för sökanden
  3. de åtgärder som ska genomföras
  4. kostnaden för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaden som det söks bidrag för
  5. den uppföljning som planeras för att kontrollera att resultatet nås
  6. åtgärder för vilka stöd som har sökts eller beviljats enligt annan författning.

Mer information

Mer information om bidraget finns på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. och Havs- och vattenmyndighetens Länk till annan webbplats. hemsida.

På Länsstyrelsens hemsida finns även länk till blankett för att ansöka om bidrag.

Relaterad information

Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades