Avloppsinventering 2020 Vitskärsudden och Rödåsel

Under 2020 har Miljö- och hälsoskydd gjort tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på Vitskärsudden/Fläse och Rödåsel. Syftet med tillsynen är att kontrollera om de enskilda avloppen uppfyller dagens krav för rening av avloppsvatten.

Varför Vitskärsudden/Fläse?

Under sommaren 2019 rapporterades algblommning vid Fläse havsbad. Gamla och dåligt fungerade avlopp kan också utgöra en risk både för badvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen då orenat avloppsvatten kan sprida sjukdoms­alstrande parasiter, bakterier eller virus. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav och även till algblommning. För att förhindra att omgivningen påverkas av avloppsvatten är det viktigt att alla enskilda avlopp har tillräckligt god rening.

Varför Rödåsel?

Gamla och dåligt fungerade avlopp kan utgöra en risk för dricksvattenförsörjningen då orenat avloppsvatten kan sprida sjukdomsalstrande parasiter, bakterier eller virus. Inom vattenskyddsområden är det särskilt viktigt att avloppsvattnet renas så att dricksvattentäkten inte förorenas. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. För att förhindra att omgivningen påverkas av avloppsvatten är det viktigt att alla enskilda avlopp har tillräckligt god rening.

Grafik som visar tidslinjen för avloppsinventeringens process.

Klicka för förstorad bild.

Hur går inventeringen till?

  1. Kontrollera ditt avlopp med hjälp av bifogad checklista och om du bedömer att anläggningen inte uppfyller dagens krav skickar du in en avloppsansökan via kommunens webbplats.
  2. Fyll i bifogad svarsenkät. Vi behöver få in den senast den 20 april.
  3. Tillsynsbesök görs på de fastigheter som inte har skickat in enkäten samt de WC-avlopp som saknar tillstånd eller är äldre än 9 år. Om du anger i enkäten att du åtar dig att åtgärda din befintliga avloppsanläggning och skickar in en ansökan innan den 31 augusti så kommer vi inte att tillsyna din avloppsanläggning. Likaså om du skickar in en ansökan om en ny avloppsanläggning innan den 1 maj.
  4. Efter besöket gör vi en bedömning av din avloppsanläggning och en inspektionsrapport skickas till dig. Du får då veta om anläggningen uppfyller dagens krav eller om vi ställer krav på åtgärder.
  5. Vi tar ut en avgift för tillsynen som skickas ut separat.

Se film om hur en inventering går till från Avloppsguiden

En tillsynsavgift kan komma att tas ut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för handläggning av de ärenden som kräver tillsynsbesök enligt 27 kap. 1 § miljöbalken. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Timavgiften är för närvarande 1 004 kronor. En timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid och i den ingår till exempel registrering, komplettering, inläsning, arkivgranskning, platsbesök, behandling av inkomna handlingar, upprättande av skrivelser och resor. Varje ärende beräknas ta upp till 3 timmar per hushåll vilket ger en avgift på maximalt 3 012 kronor.

Sidan publicerades www.umea.se/avloppsinventering