Tidslinje över avloppsinventering för Täfteträsket.

Här kan du se tidslinjen över avloppsinventeringen för Täfteträsket. Klicka för större bild.

Avloppsinventering 2021 Täfteträsket

Miljö- och hälsoskydd kommer under 2021 att göra tillsyn av enskilda avloppsanläggningar runt Täfteträsket. Syftet med tillsynen är att kontrollera om de enskilda avloppen uppfyller dagens krav för rening av avloppsvatten.

Varför inventeras avlopp?

Gamla och dåligt fungerade avlopp kan också utgöra en risk både för badvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen då orenat avloppsvatten kan sprida sjukdomsalstrande parasiter, bakterier eller virus. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. För att förhindra att omgivningen påverkas av avlopps­vatten är det viktigt att alla enskilda avlopp har tillräckligt god rening.

Runt om Täfteträsket återfinns flera enskilda dricksvattentäkter och en fin badstrand. Risken för påverkan av fosfor från enskilda avlopp bedöms i delar av området till stor risk. Det finns även en större gemensam dricksvattentäkt inom påverkansområde från flera fastigheter. Tillsynen är därför motiverad utifrån både hälsoskydds- och miljöskydds­aspekter.

Hur går inventeringen till?

  1. Kontrollera ditt avlopp med hjälp av bifogad checklista och om du bedömer att anläggningen inte uppfyller dagens krav skickar du in en avloppsansökan via kommunens hemsida.
  2. Fyll i bifogad svarsenkät. Vi behöver få in den senast den 20 april 2021.
  3. Tillsynsbesök görs på de fastigheter som inte har skickat in enkäten samt de WC-avlopp som saknar tillstånd eller är äldre än 9 år.
    Om du anger i enkäten att du åtar dig att åtgärda din befintliga avloppsanläggning och skickar in en ansökan innan den 31 augusti så kommer vi inte att tillsyna din avloppsanläggning. Likaså om du skickar in en ansökan om en ny avloppsanläggning innan den 1 maj.
  4. Efter besöket gör vi en bedömning av din avloppsanläggning och en inspektionsrapport skickas till dig. Du får då veta om anläggningen uppfyller dagens krav eller om vi ställer krav på åtgärder. Om vi beslutar om förbud har du normaltsett till den 30 september 2023 på dig att åtgärda avloppet. Vid akuta föroreningsrisker behöver avloppet åtgärdas snabbare.
  5. Vi tar ut en timavgift för tillsynen som skickas ut separat, se information nedan.

Vad behöver du göra?

Fyll i bifogad enkät och returnera i bifogat svarskuvert eller fota/skanna in den och skicka till miljoochhalsoskydd@umea.se senast den 20 april 2021. Rita ut var din avloppsanläggning är placerad på fastigheten. Exempel på ritning finns i enkäten. Markera också om du har egen dricksvattenbrunn på fastigheten. Är ni två eller fler fastighetsägare så får alla en enkät eftersom vi är skyldiga att kommunicera med samtliga fastighetsägare. Men ni behöver bara skicka in en enkät.

En tillsynsavgift kan komma att tas ut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för handläggning av de ärenden som kräver tillsynsbesök enligt 27 kap. 1 § miljöbalken. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Timavgiften är för närvarande 1 025 kronor.

En timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid och i den ingår exempelvis registrering, komplettering, inläsning, arkivgranskning, platsbesök, behandling av inkomna handlingar, upprättande av skrivelser, beslut och resor.

Kan tillsynen/tillsynsavgiften undvikas?

  • Ifall du har en avloppsanläggning som fått tillstånd efter 2012 kommer inget tillsynsbesök att göras hos dig och ingen avgift att tas ut.
  • Om du vet att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav kan du skicka in en ansökan på en gång om att inrätta en ny anläggning och därmed undgå tillsyn. Lämna då in ansökan innan tillsynen påbörjas, det vill säga senast 1 maj 2021 eller ange i enkäten att du avser att skicka in en ansökan senast den 31 augusti 2021. Om du inte inkommer med en ansökan, trots att du angivit det i enkäten, kommer ett tillsynsbesök att göras på fastigheten och tillsynsavgift tas ut.
  • Om du inte har en vattentoalett kopplat till din befintliga avloppsanläggning.

Vad kostar det att ansöka om tillstånd?

Under 2021 är tillståndsavgiften för en WC-anläggning 7 175 kronor. Du får inte anlägga eller bygga om innan du fått tillstånd till anläggningen.

Kan du få hjälp inför ansökan?

När du ska söka tillstånd för att åtgärda ditt avlopp, kontakta då gärna en entreprenör som har kunskap och erfarenhet av att anlägga avloppsanläggningar för att få hjälp med förslag på teknisk lösning samt lämplig placering på fastigheten. Det är viktigt att den som gör en avloppsanläggning har den sakkunskap som krävs för att göra ett fackmannamässigt arbete. För mer information om enskilda avlopp se gärna www.avloppsguiden.se och umea.se/enskiltavlopp

Om någonting är oklart eller om du har några frågor i övrigt går det bra att kontakta oss per telefon eller via e-post, se nedan.

Sidan publicerades