Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Sidan publicerades

Hur får vi veta när vårt område ska byggas ut?

I god tid före utbyggnad kommer fastighetsägare i respektive område att informeras. Målsättningen är att du som fastighetsägare ska få mer detaljerad information än vad som framgår av utvecklingsstategin, cirka 2–3 år innan utbyggnad sker.

Vilka är fördelarna för fastighetsägaren?

 • Vakin sköter drift och underhåll av den allmänna anläggningen
 • Bra kvalitet på dricksvattnet
 • På lång sikt mer ekonomiskt
 • Höjer värdet på fastigheten
 • Renare badvatten i närområdet

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Vakin äger vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten som oftast ligger 0,5 meter utanför tomtgräns. Därefter ansvarar varje enskild fastighetsägare för vatten- och avloppsledningarna inne på den egna fastigheten/tomten.

Fastighetsägaren ansvarar för

 • att reparera vattenledningar i samband med vattenläckor
 • åtgärder i samband med stopp i avloppet
 • underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar
 • att se till att vattenmätarplatsen uppfyller Vakins krav
 • betala avgift enligt taxa för anslutning och förbrukning av vatten
 • läsa av sin vattenmätare och rapportera till Vakin.

Vilket ansvar har Vakin?

Vakin ansvarar för

 • drift och underhåll av ledningar och anordningar fram till förbindelsepunkten
 • byte av vattenmätare
 • underhåll av avloppspumpen när det är ett LTA-system (Låg-Tryck-Avlopp).

Vad är LTA-system?

LTA är ett lågtryckavloppssystem som är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet. Varje fastighet har sin egen pumpstation som består av en tank med en skärande pump som "maler" avloppsvattnet och pumpar ut det till den gemensamma tryckavloppsledningen utanför fastigheten.

Vad innebär allmänt vatten och avlopp (VA)

Allmänt vatten och avlopp innebär att vatten- och avloppsanläggningen (va-anläggningen) ägs av en kommun, ett kommunalägt bolag, förbund av kommuner eller dylikt. Därför kallas det också ofta för kommunalt VA.

För dig som fastighetsägare innebär det att din fastighet försörjs med VA genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av Vakin. Därför kommer din enskilda va-anläggning inte att behövas längre.

Vad innebär det att det blir kommunalt vatten och avlopp?

De fastigheter som hamnar inom verksamhetsområdet kommer att få kommunalt vatten och spillvatten (avlopp exklusive dagvatten) fram till sin fastighet. Vakin blir fastighetsägarens leverantör. Varje fastighetsägare måste betala anläggningsavgift för sin fastighet enligt den taxa som gäller när anslutningen (förbindelsepunkt meddelas) sker samt betala för den fortsatta brukningen. De anläggningar som behövs inne på den egna fastigheten för att kunna ansluta svarar fastighetsägaren själv för. Vilka åtgärder som behövs på fastigheten beror på vilken teknisk ledningslösning som är aktuell i området.

Måste jag som fastighetsägare ansluta mig?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om anslutning, om det inte görs på frivillig väg.

Kommer både vatten och avlopp att byggas ut till områdena i utbyggnadsplanen?

Utgångspunkten är att både vatten och avlopp byggs ut. I vissa områden kan det även bli aktuellt med utbyggnad av ett allmänt dagvattensystem.

Vad är skillnaden mellan kommunalt, enskilt eller  samfällt va?

Att ha vatten via en förening innebär ett ansvar för fastighetsägaren dels för att anläggningen sannolikt omfattas av Livsmedelsverkets regler, dels att framtida underhållsbehov kan bli omfattande och att föreningarna sällan fonderat för detta. Det krävs också att föreningar har en engagerad styrelse som hanterar de praktiska och administrativa frågorna. En enskild avloppsanläggning innebär också ett långsiktigt ansvar. En sådan anläggning måste underhållas för att fungera, vilket innebär kostnader.

Vad innebär det i praktiken att jag går från vattenförening till kommunalt?

Det är fortfarande samma vatten i ledningarna, men det blir ekonomiska och ansvarsmässiga skillnader. Som berörd fastighetsägare måste du betala en anslutningsavgift, men det är också en inträdesbiljett till att Vakin tar över allt ansvar för det gemensamma nätet. Vakin äger normalt ledningen fram till din fastighet och ansvarar för eventuella problem med ledningen. Måste Vakins ledning åtgärdas ingår det i den avgift du betalat. Att ha vatten via en förening innebär ett ansvar för föreningen dels genom att anläggningen sannolikt omfattas av Livsmedelsverkets regler, dels därför att framtida underhållsbehov kan bli omfattande och att föreningarna sällan fonderat för detta.

Vem sköter den allmänna anläggningen?

I Umeå kommun är det kommunalägda bolaget Vakin som driver den allmänna anläggningen.

Men vi som redan har kommunalt vatten då?

Då menar du förmodligen att ni har vatten från Vakin via en förening. Det finns närmare 100 vattenföreningar inom Umeå kommun som servar cirka 3 000 fastigheter. Det har givetvis varit positivt att många har kunnat få tillgång till bra dricksvatten, men det har också bidragit till den miljöproblematik vi ser idag. Bra dricksvatten gör att fler flyttat ut till sommarstugeområden som på sina håll är lika tätbebyggda som stadsdelar i Umeå, men tyvärr har de enskilda avloppen inte hängt med.

Mitt enskilda avlopp fungerar utmärkt…

Generellt kan sägas att en enskild anläggning tappar i funktion redan efter 10 år. Man brukar räkna med att en genomsnittlig livslängd för en avloppsanläggning är 20 år. Utredningar såväl i Umeå som i övriga Sverige visar att bilden är densamma över hela landet; endast en tredjedel uppfyller normalkravet på en anläggning medan två tredjedelar har tappat sin funktion.

Bristerna i funktionen kan exempelvis vara att

 • infiltrationen är anlagd för nära grundvattnet och spillvattnet hinner inte renas innan det når grundvattnet
 • spillvattnet går ut i ett dike eller dylikt och är dåligt renat
 • annat avloppsvatten, som dag- och dräneringsvatten, som är kopplat till anläggningen överbelastar den och ger sämre rening
 • syresättningen är dålig därför att luftningsrör saknas, vilket ger sämre nedbrytning/rening
 • stopp saknas i slutet av infiltrationsrören och en del av det dåligt renade spillvattnet rinner ut i stället för att infiltreras i bädden.

Varför går det inte att lösa problemen i omvandlingsområdena med enskilda anläggningar?

Omvandlingsområdena är utvalda för att de har ett miljöproblem med avloppsutsläpp som riskerar kvaliteten på grundvatten och/eller ytvatten. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan bland annat, i kombination med varmt väder och liten vattenomsättning, orsaka algblomning som negativt påverkar badplatser inom dessa områden.

Krav på kommunen

Lagen om allmänna vattentjänster ställer krav på kommunen att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs för människors hälsa eller miljön. Då är kommunen skyldig att avgränsa ett verksamhetsområde och ordna en allmän VA-anläggning. Alla vars fastigheter finns inom området ska bidra till kostnaderna; ska full miljönytta uppstå måste alla vara kopplade till den gemensamma anläggningen. Dessutom blir det dyrare för varje ansluten fastighet om inte alla bär sin del.

Enskild anläggning är ingen hållbar lösning

Nya enskilda anläggningar har en bättre reningsförmåga än de som har några år på nacken. Samtidigt minskar deras prestanda med åldern, till skillnad från ett kommunalt avloppsreningsverk. De enskilda avloppen släpps ut i eller vid tomtgräns, medan utsläppspunkten för kommunalt avlopp väljs för att belasta miljön så lite som möjligt. Har man en kommunal avloppslösning kan man tydligare styra var utsläppen sker så att det blir på ett så okänsligt ställe som möjligt. Det är inte heller en långsiktig lösning att bygga upp omvandlingsområden med enskild teknik eftersom

 • enskilda anläggningar kräver kvalificerad skötsel, till exempel minireningsverk
 • slutna tankar innebär mycket transporter, vilket är miljömässigt ohållbar lösning på sikt
 • en mer storskalig lösning ger möjligheter till exploatering och utveckling i områdena. Enskilda anläggningar innebär mer begränsningar och är mycket problematiska, till exempel i områden med mindre tomter eller genomsläpplig mark med högt grundvatten.

Vem beslutar om jag måste ansluta mig till kommunalt vatten och avlopp?

Efter att ett område har gjorts till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp gör miljö och hälsoskyddsnämnden tillsyn på de fastigheter som inte ansluter sig. För de avloppsanläggningar som inte bedöms vara ok beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden om anslutning.

Oavsett om du ansluter dig eller inte måste du ändå betala anläggningsavgiften och den fasta delen av brukningsavgiften. Anledningen till det är att alla fastigheter, som har rätt att använda den allmänna va-anläggningen, ska bidra till kostnaderna.

Måste jag ansluta även om jag har en sommarstuga som jag bara använder några gånger per år?

Ja, ingen skillnad görs mellan permanentboende och fritidsfastigheter. Det är behovet av allmänt vatten och avlopp som styr. Däremot så blir den rörliga kostnaden på förbrukningen låg.

Min avloppsanläggning är bara några år – kan jag slippa anslutning?

Nej, du slipper inte detta. Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet måste du betala en anläggningsavgift till Vakin. Om du väljer att inte faktiskt koppla in dig på anläggningen så kan Miljö och hälsoskyddsnämnden förelägga dig att ansluta i stället för att använda ditt enskilda avlopp om anläggningen inte uppfyller dagens krav.

Obebyggd fastighet, måste den anslutas?

Om den avstyckade bostads- eller industrifastigheten ligger inom detaljplanerat område innebär det att den ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Vad gör jag med gamla vattenledningar på min tomt?

Du väljer själv om de ska ligga kvar eller tas bort.

Vad gör jag med min avloppsanläggning på tomten?

Efter anslutningen till det kommunala nätet ska den enskilda avloppsanläggningen sluttömmas av Vakin och alla kopplingar ska tas bort.

Den kan sedan sandfyllas eller grävas upp. Till enskild avloppsanläggning räknas trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank och dylikt.

Vad är en förbindelsepunkt?

En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- respektive avloppsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Förbindelsepunkter för vatten och spillvatten kan lämnas på olika ställen till en fastighet. Vakin ansvarar för ledningarna fram till förbindelspunkterna. Ledningen från förbindelsepunkten och inne på fastigheten ansvarar du som fastighetsägare för. 

Gräver Vakin in vatten och avloppsledningar ända fram till mitt hus?

Nej, Vakin gräver fram till förbindelsepunkten. Ledningen från förbindelsepunkten och inne på fastigheten ansvarar du som fastighetsägare för.

Mer information

Läs mer på www.vakin.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om anslutning och avgifter Vakin, kundservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om detaljplanering kontakta Anders Aubry.
För frågor om miljö kontakta Per Hänström.

Sidan publicerades