Miljöpåverkan

Sidan publicerades

Vilka mätningar finns från vatten i närheten där jag bor?

Umeå kommun och Vakin har undersökt vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och havsvikar ända sedan 1980-talet. Resultat och slutsatser från mätningarna hittar du på umea.se/vatten. Där finns kartor, djupkartor och beskrivningar av de vatten som berörs.

Vilka ämnen är det som läcker ut när avloppen inte fungerar som de ska?

Det är näringsämnena fosfor och kväve som läcker ut och kan ge övergödning av sjöar och vattendrag. Fosfor är det ämne som ger störst problem med övergödning medan kväveföreningar kan ge hälsoproblem om det förorenar dricksvattnet.

Bakterier och andra smittspridande organismer kan också göra människor sjuka om de sprids till dricks- eller badvatten. Kemikalier som ingår i exempelvis rengöringsmedel och läkemedel kan påverka fiskars utveckling, men också indirekt påverka rovfåglar och människor som äter fisken.

Hur påverkas grundvattnet? Hav? Sjöar och åar?

Avloppsvatten leds efter rening så gott som alltid till antingen grundvattnet eller sjöar och vattendrag. Reningen minskar föroreningarna i olika grad, men tar inte bort dem helt. En del grundvatten, sjöar vattendrag och kustvikar är känsligare för påverkan än andra. Därför spelar det också roll vart det renade vattnet leds för utsläpp.

Kan det inte finnas andra orsaker till miljöproblemen?

På de utpekade platserna bedöms en betydande del av problemen bero på utsläpp av avloppsvatten. Jord- och skogsbruk bidrar också till miljöproblemet i varierande grad. Längs Norrlandskusten gör landhöjningen att kustsjöar och grunda eller avsnörpta havsvikar får naturligt höga fosforhalter vilket gör att de är extra känsliga för utsläpp.

Vad är övergödning och hur påverkar det miljön?

Det är överskottet av näringsämnena fosfor och kväve som ger upphov till övergödningen i våra vatten. Det kan resultera i algblomningar, bottendöd och kraftiga förändringar av växt- och djurlivet. Högintensivt jordbruk, utsläpp av avloppsvatten och förbränning av fossila bränslen är några av orsakerna.

Små bidrag till övergödningen från flera källor blir sammanlagt till ett stort problem. I Umeå är det fosfor som ställer till störst problem och påverkar våra vatten på ett oroväckande sätt.

Övergödning leder ofta till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan det leda till massförökning av växtplankton, så kallad algblomning. Kraftig algblomning kan göra vattnet fläckvis grynigt, strimmigt, grön- eller brunfärgat. Det kan också påverka badvattenkvalitén och i vissa fall människors hälsa. Hundar som badar ofta och länge och som dessutom gärna dricker av vattnet löper särskilt stor risk. Det har hänt att hundar som druckit vatten med höga halter av giftiga blågröna alger har dött.

Övergödningen minskar också den biologiska mångfalden på flera sätt:

  • Den stör förhållandet mellan organismer i vattnet.
  • Den påverkar växtlighet som ger skydd och utgör födosöksområden för fiskyngel och andra djur.
  • Den kan leda till att stora mängder växtmaterial faller till botten och som därmed skapar syrebrist som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar.

Mer information om klimat och algblomning hittar du på klimatanpassningsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur påverkas fisken av övergödning?

Övergödning kan förändra havets ekosystem. Blommande alger och fintrådiga alger kan täcka botten och på så sätt orsaka syrebrist, särskilt när de bryts ner. Det i sin tur kan förstöra fiskarnas lekplatser och döda organismerna på botten som är fiskens föda.

Sidan publicerades