Prioriterade områden

Sidan publicerades

Hur har utvecklingsstrategin för VA gjorts? Vad bestämmer turordningen?

Det är behovet av allmänt vatten och avlopp som bestämmer i vilken ordning VA-nätet ska byggas ut. Behovet har bedömts efter en omfattande utredning där hälsa och miljö haft störst betydelse. Riktlinjer som finns för området i övriga kommunala dokument såsom översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner har också spelat in. En ytterligare aspekt i utredningarna har varit vilka tekniska förutsättningar som finns.

Varför just här?

Kommunens utredningar har visat att det finns eller kan bli brister i vatten-kvalitet, och/eller att omhändertagandet av avloppsvattnet i de utpekade områdena inte är långsiktigt hållbart och därmed riskerar att försämra bad- och dricksvattenkvalitén. Utredningarna har utgått från flera olika perspektiv men störst betydelse har hälso- och miljöperspektivet haft. Riktlinjer som finns för området i övriga kommunala dokument såsom översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner har också spelat in. Som underlag finns även en översiktlig bedömning av de tekniska förutsättningarna i området.

Vad är ett verksamhetsområde? Hur bestäms det?

Verksamhetsområde kallas det geografiska område där det har eller ska ordnas allmän, det vill säga kommunal, vatten- och avloppsförsörjning. Ett verksamhetsområde ska utformas med hänsyn till hälso- och miljöskyddsbehovet, den mest optimala ledningsdragningen och möjligheten att skapa nya tomter. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområdet och vilka områden/fastigheter som ska ingå.

Vad innebär det att min fastighet ligger i verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp?

Inom verksamhetsområdet har Vakin och fastighetsägarna både rättigheter och skyldigheter. Vakin har skyldighet att bygga ut och sköta om den allmänna va-anläggningen och har rätt att ta ut avgifter från fastighetsägarna. Fastighetsägarna har rätt att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och är skyldiga att betala avgifter.

Vad innebär det om mitt område inte finns med i utvecklingsstrategins utbyggnadsplan?

Det innebär att du själv tills vidare ansvarar för din dricksvatten- och avloppförsörjning. Men ditt område kan komma in i utbyggnadsplanen allt eftersom ny kunskap om behov kommer fram.

Varför dröjer det så länge innan mitt område byggs ut?

Andra områden har bedömts ha större behov av allmänt vatten och avlopp och byggs därför ut innan ditt område.

Hur har arbetet gått till?

Umeås cirka 100 områden av samlad bebyggelse har gåtts igenom. Med samlad bebyggelse avses cirka 30 bostadsfastigheter inom ett tämligen samlat område (maximalt cirka 100 meter mellan byggnaderna). Varje område har klassificerats utifrån miljö, bebyggelse (inklusive tillväxtplaner) och tekniska aspekter. Därefter har områdena prioriterats i A-, B- och C-områden. Störst betydelse har tillmätts miljöaspekterna och i VA-planen redovisas varje A-områdes specifika förutsättningar.

Vilka områden är utpekade som A-områden?

Täfteå, Sörmjöleområdet, Norrmjöleområdet, Ostnäs, Sand-Tuvan.

Hur ser tidsplanen ut?

Avsikten är att A-områdena ska hanteras under de närmaste 10 åren; B-områden på lite längre sikt och C-områden på mycket lång sikt.

När vet ni mer exakt tid?

Efter att kommunfullmäktige antagit planen påbörjas en närmare genomgång av varje A-område då en närmare tidplan kommer att tas fram. Det handlar då om att titta på de tekniska aspekterna; hur och var huvudledningarna ska dras, till vilka reningsverk avloppsvattnet ska ledas, behövs dessa byggas ut eller byggas helt nya anläggningar och så vidare. Vi siktar på att ha denna genomgång klar inom ett till tre år efter att Utvecklingsstrategin för VA antagits för de områden som står först på tur. Allt eftersom kommer även de exakta gränserna för verksamhetsområdet att antas av fullmäktige, det vill säga vilka fastigheter som ska servas av det allmänna VA-nätet.

Mer information

För övergripande frågor om utvecklingsstrategin för VA, kontakta Miljö- och hälsoskydd.

För frågor om översiktsplanering, kontakta Pernilla Helmersson, Övergripande planering.

Sidan publicerades