Skolpsykolog i gymnsieskolan

  • ska tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt utifrån genomförda insatser ha stödjande samtal med elever, vårdnadshavare och pedagoger
  • bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
  • ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.
Sidan publicerades