Fler elevplatser i resursskola i större lokaler

Björkenskolan flyttar till större lokaler på Sandbacka och får fler elevplatser till undervisning för elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd. Sedan tidigare finns Bräntbergsskolan AST för elever med diagnos autism. Vårdnadshavare söka plats senast 30 november inför att barnet ska börja årskurs 7 höstterminen 2024.

– För att ingå i urvalet till resursskolan ska elevens behov av en anpassad lärmiljö och andra stödåtgärder vara omfattande. Det särskilda stödet som eleven fått på sin tidigare skola ska genom utvärdering av åtgärdsprogram antingen varit mycket omfattande eller visat sig vara otillräckligt i relation till elevens behov av särskilt stöd under hela skoldagen, säger Gunnar Olofsson, skolstrateg på utbildningsförvaltningen.

På Björkenskolan finns fem sökbara platser i årskurs 7 och på Bräntbergsskolan AST erbjuds sju sökbara platser. Totalt kommer Bräntbergsskolan AST att ha 28 elevplatser i årskurs 7–9 och på sikt 15 elevplatser på Björkenskolan årskurs 7–9. Björkenskolan kommer också att ha ett antal elevplatser i kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever företrädesvis på högstadiet.

Rätt till stöd på sin skola

I alla skolor finns elever som kan ha behov av extra anpassningar under en kortare eller längre tid. Andra kan behöva någon form av särskilt stöd. Rektorn på elevens skola har det yttersta ansvaret för att alla elever får det stöd och den hjälp som de behöver genom att anpassa undervisningen.

I alla kommunala skolor finns specialpedagoger och speciallärare knutna och en väl utbyggd elevhälsa bestående av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och andra kompetenser.

Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd som är mer omfattande och varaktigt. Exempelvis regelbunden kontakt med speciallärare under en längre tid, placering i särskild undervisningsgrupp eller andra åtgärder som beslutas i ett åtgärdsprogram utifrån elevens behov av särskilt stöd.

– Särskilda undervisningsgrupper på skolor eller resursskolor är ett särskilt stöd när alla andra åtgärder är uttömda och inte räcker till. I Umeå kommun har rektorer beslutat om särskilda undervisningsgrupper på flera skolor. Med större lokaler för Björkenskolan utökas därmed antalet elevplatser för elever med mycket stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Sidan publicerades