Foto: Fredrik Larsson. Konstverk: © FA+/Bildupphovsrätt 2021.

Åtgärdsprogram för miljömål ute på remiss

Nu går åtgärdsprogrammet för miljömålen ut på remiss till flera organisationer. Samtidigt öppnar kommunen också för synpunkter från Umeåborna.

Kommunen fick nya miljömål 2020 och nu har det blivit dags att tycka till om åtgärderna som ska leda till att miljömålen nås. Det handlar bland annat om att kommunkoncernen ska bli klimatneutral till 2025 och att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans utgör minst 65 procent av alla resor för dem som bor inom tätorten, ett viktigt mål inte bara för klimatet utan också för att minska utsläppen av hälsofarliga ämnen.

Vill vässa åtgärderna

– Åtgärdsprogrammet är ett viktigt verktyg för kommunkoncernens arbete med att nå organisationens mål om att bli klimatneutral till 2025, men åtgärderna måste vässas ytterligare och vi vill uppmana både remissinstanserna och alla andra att bidra, inte bara med synpunkter utan också förslag på fler åtgärder som kan hjälpa oss nå målet, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Samarbetar för att nå målen

Åtgärderna i programmet är avgränsade till sådant som kommunen och de kommunala bolagen har rådighet över, alltså sådant som kommunen och bolagen har möjlighet att påverka direkt, till exempel de egna inköpen och infrastruktur för hållbara resor.

– Vi kommer aldrig att nå alla våra mål helt på egen hand. För att nå ända fram arbetar vi också för att engagera många fler. Både lokalt och regionalt, men även nationellt och internationellt. Företag, privatpersoner, föreningar, nätverk och andra offentliga organisationer, har också en viktig roll att spela, säger Janet Ågren (S).

Synpunkter till 28 februari

Idag skickades åtgärdsprogrammet på remiss till kommunala nämnder och bolag och 38 andra som uppmanas att yttra sig om åtgärderna och föreslå fler. Det är möjligt att lämna synpunkter på programmet till och med 28 februari.

Sidan publicerades