Fyra personer vid en busshållplats kliver på en grön elbuss, solen skiner i bakgrunden.

I Umeås kollektivtrafikprogram framgår bland annat att hållplatsernas tillgänglighet ska förbättras och att bussarna ska få det lättare att hålla körtiderna.

Grönt ljus för kollektivtrafikprogram

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren.

Sedan 2018 har tjänstemän på Umeå kommun arbetat med att ta fram ett förslag till Umeås kollektivtrafikprogram. Nu har tekniska nämnden gett programmet grönt ljus och därmed kan Umeå kommunfullmäktige ta beslut om det under hösten. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

– I och med kollektivtrafikprogrammet överför vi intentionerna i Umeå kommuns översiktsplan till praktisk handling och ringar in nyckelåtgärder för hur kollektivtrafiken ska bidra till 65-procentsmålet, förklarar Karin Isaksson, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen.

Några av åtgärderna:

  • förbättrad framkomlighet för mer förutsägbara restider
  • utvecklade busshållplatser och anslutningsvägar med fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och trafiksäkerhet, särskilt på landsbygd
  • ökad turtäthet.

Fler och längre bussar

Stomlinjerna med nummer 8 samt 1 och 9 prioriteras, med hög turtäthet och snabba restider. Fler och längre bussar och översyn av farthinder är förslag som kan bli verklighet längs de linjerna. Andra förslag är att utreda möjligheten till nya linjedragningar för att koppla samman målpunkter utan att passera Vasaplan, som exempelvis Umedalen till Ersboda och Ersboda till Tomtebo.

– Vi vill naturligtvis att fler ska välja bussen och då måste vi erbjuda smidiga och snabba lösningar med minimalt klimatavtryck. Det är vår ambition i och med dessa förbättringsförslag, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande, tekniska nämnden.

Programmet innehåller även ett antal ställningstaganden om stadsutformning i kollektivtrafikens stråk. Dessa handlar exempelvis om gatubredd, hållplatsers placering samt prioritering mellan buss och andra transportslag där de korsar varandra.

Löpande dialog med intressenter

Allmänheten, myndigheter och organisationer hade möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget under perioden 1 februari till 1 april 2021. Under hela arbetet har Umeå kommun också fört en fortlöpande dialog med Umeå kommuns funktionshinderråd samt pensionärsråd.

Sidan publicerades