Fyra personer står samlade inomhus, med flygfoto över Umeå centrum i bakgrunden.

Hans Lindberg, kommunalråd och ordförande i Umebrå, Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, Moa Brydsten, ordförande i För- och grundskolenämnden och Andreas Lundgren, ordförande i Individ och familjenämnden. Foto: Robin Enander.

Justitieministern fick goda exempel på brottsförebyggande arbete

Umeå är den största svenska staden utan något utsatt område, enligt polisens lägesbildsarbete. Tisdagen 6 september besökte justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), Umeå kommun för att ta del av goda exempel från Umeås omfattande brottsförebyggande arbete. Han träffade lokala politiker, chefer från skolförvaltningen och socialtjänsten, samt processledare från Umebrå i ett informellt möte.

Umeå kommun har under flera år medvetet valt att prioritera det förebyggande arbetet för att motverka framväxten av kriminalitet och utanförskap. Från såväl kommunens som polisens håll lyftes under mötet vikten av en god samverkan. Det som varit avgörande i Umeås framgångar är villigheten att samarbeta, lyssna på varandra och gå i takt. Genom att samköra insatser blir också effekten per satsad krona högre och samverkan ger mer slagkraft i det förebyggande arbetet.

Aktiv prioritering

Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef Umeå, förklarade att han var stolt att polisen under en längre tid aktivt valt att prioritera det förebyggande arbete, något som ofta inte hinns med på andra håll i landet. Rystedt fick medhåll av kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg, som berömde polisens insatser.

– Polisens insatser har varit avgörande för att kunna satsa på aktiva brottsförebyggande åtgärder, säger Hans Lindberg.

Umeå växer tryggt och säkert

För att förklara enligt vilken modell Umeå arbetat gjorde Umebrås kansli en presentation om den kommunala satsningen Umeå växer tryggt och säkert. Det som lyftes var vilka orosignaler som föranlett satsningen, vilka åtgärder som genomförts, och varför arbetet också varit framgångsrik i att bidra till att bromsa framväxten av utsatta områden i Umeå. Tyngdpunkten lades på vikten av samverkan både internt, mellan kommunens olika förvaltningar, och externt, med polis, fastighetsägare och näringsliv, som till exempel i trygghetsarbetet kring Ålidhem Centrum.

Stärkt beredskap och kollektiv kapacitet

Umebrå presenterade också en utvärdering som Umeå universitet gjort av arbetet i satsningen. Utvärderingen visar att Umeå växer tryggt och säkert även har stärkt beredskapen och den kollektiva kapaciteten i Umeå. Upparbetade samverkansstrukturer har gjort det lättare att snabbt fånga upp problem för att motverka ungdomskriminalitet och social oro. Den samstämmiga bilden från de som närvarade vid justitieministerns besök var att det långsiktiga samverkansarbetet har bidragit till att motverka en negativ utveckling i Umeå.

Nya samarbeten

Att utveckla nya samarbeten, som till exempel mellan socialtjänsten och skolan, lyftes också som något mycket positivt. En utveckling som dock försvåras av nationell lagstiftning kring sekretess och samtycke, som ofta gör det svårt för skola och socialtjänst att dela viktig information med varandra.

Svårigheter kring tidiga insatser

Under mötet lyftes även svårigheten kring att alla tidiga insatser ofta är frivilliga, vilket innebär att vårdnadshavare kan tacka nej till att delta, och att negativa spiraler inte alltid kan bromsas innan de resulterar i tunga insatser som placeringar. Mötesdeltagarna framförde vikten av att anpassa sekretessregler för att underlätta samverkan, samt att utveckla någon form av ”mellantvång” för att underlätta de förebyggande insatserna. Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden, pratade varmt om vikten av tidiga insatser, något som Umeå kommun arbetat med en längre tid, men framhöll att kommuner behöver ökat stöd och incitament, i form av ett lagstiftat ansvar att arbeta förebyggande.

– Mötet var en möjlighet att, inför Morgan Johansson, lyfta det långsiktiga förebyggande arbete som gjorts och görs i Umeå, i samverkan mellan olika samhällsaktörer. Att tidiga insatser är viktiga och att socialsekreterare har en lika avgörande roll som poliser för att Umeå ska växa tryggt och säkert tycker vi är en viktig aspekt att belysa, säger Cecilia Ravry, processledare Umebrå, sammanfattningsvis.

Sidan publicerades